Chauff ører afb ræn­der dæk

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 27. JA­NU­AR 2016 San­ne Sa­lo­mon­sen er i fuld vi­gør og snart klar med ny tur­né, hvor hun for før­ste gang har sin søn Vi­ctor Ray med som med­lem af sit ro­ck­band. Til gen­gæld er der ik­ke no­gen ny mand el­ler fast kæ­re­ste i Sa­lo­mon­sens liv. Men det 60- åri­ge ro­ck­i­kon afslører, at hun sta­dig har ap­pe­tit på kær­lig­he­den, da BT spør­ger, om der er en ny mand i hen­des liv:

» Hvem si­ger, at der er én, der kan jo og­så væ­re ta­le om fl ere for­skel­li­ge mænd i mit liv, « si­ger San­ne Sa­lo­mon­sen med et stort smil og af­vi­ser el­lers at ta­le om den del af sit pri­vat­liv

» Jeg sy­nes ik­ke, at der er no­gen grund til at ta­le om mit kær­lig­heds­liv, det har jeg ik­ke be­hov for, « si­ger San­ne Sa­lo­mon­sen og for­sik­rer, at hun har det al­de­les frem­ra­gen­de. Og­så i for­hold til kær­lig­heds­li­vet.

» Jeg har det rig­tig godt. Og det gæl­der og­så det med kær­lig­he­den, det kan du væ­re sik­ker på, « si­ger San­ne Sa­lo­mon­sen, der fyld­te 60 år for en må­ned si­den, men sta­dig har sam­me ap­pe­tit på li­vet som en te­e­na­ger. Ny sing­le til marts Og trods til­ba­ge­slag si­den 2006, da hun blev ramt af en blod­prop med lam­mel­ser og de­pres­sion i kølvan­det plus øko­no­mi­ske kva­ler grun­det syg­dom og fi nanskri­se, har den livs­kraft ige san­ge­r­in­de ik­ke tænkt sig at sæt­te tem­po­et ned.

Sid­ste år var hun rundt i lan­det med et min­dre or­ke­ster, og året før ud­gav hun den af­dæm­pe­de klas­si­ker­pla­de ’ Hjem’.

Men nu står San­ne Sa­lo­mon­sen over for en lands­dæk­ken­de tur­né med nyt, stort ro­ck­band samt det før­ste al­bum i fem år med nye san­ge, hvoraf der al­le­re­de kom­mer en sing­le til marts, op­ly­ser Sa­lo­mon­sens agent Hen­rik Sei­fert, der og­så for­tæl­ler, at san­ge­r­in­den glæ­der sig over at ha­ve sin søn Vi­ctor Ray med på en sam­men­hæn­gen­de tur­né for før­ste gang no­gen­sin­de. Ro­nan­der bag fl ere num­re » Det er før­ste gang, og det er jeg sik­ker på, at San­ne glæ­der sig rig­tig me­get til, « si­ger Hen­rik Sei­fert til BT.

På det nye al­bum, der end­nu ik­ke har no­gen ti­tel, har San­nes eks­mand, Mats Ro­nan­der, skre­vet nog­le af de nye san­ge, og det bli­ver alt­så de­res fæl­les søn, Vi­ctor Ray, der skal ud at spil­le de kom­men­de hits med sin mor og hen­des nye ro­ck­band, som Vi­ctor Ray nu er en del af.

San­nes agent be­teg­ner det kom­men­de al­bum som en ’ root­sy ro­ck­pla­de’ og for­tæl­ler, at San­ne Sa­lo­mon­sen vil spil­le bå­de helt nye san­ge samt en ræk­ke kend­te hit fra San­nes gyldne for­tid på den kom­men­de tur­né, der har pre­mi­e­re på Po­r­ta­len i Gre­ve 31. marts. Hvem si­ger, at der er én, der kan jo og­så væ­re ta­le om fl ere for­skel­li­ge mænd i mit liv

:

Fle­re end 1.200 taxa­chauff ører afb rænd­te dæk og blo­ke­re­de fl ere cen­tra­le ve­je i Pa­ris i går.

Chauff ører­ne er vre­de over kon­kur­ren­ce fra pri­va­te taxa­er uden li­cen­ser og ka­ste­de røg­bom­ber ved fl ere vejspær­rin­ger. Det er sær­ligt sel­ska­bet Uber, der pres­ser bran­chen hårdt.

Sel­ska­bet fi ndes i hund­red­vis af by­er og er til ste­de i om­kring 70 lan­de, hvor det mø­der mas­siv mod­stand fra de etab­le­re­de taxa­fi rma­er, som er un­der­lagt fl ere lov­plig­ti­ge ud­gift er.

For­u­den chauff ører­ne var om­kring 5,6 mil­li­o­ner off ent­ligt an­sat­te ble­vet op­for­dret til at strej­ke mod en ræk­ke nye re­for­mer.

Blandt an­dre fl yve­l­e­de­re, læ­re­re og ho­spi­talsan­sat­te ned­lag­de ar­bej­det.

Re­ge­rin­gen i Ke­nya blæser til kamp mod kryb­s­kyt­ter og ulov­lig han­del med el­fen­ben.

Til det for­mål bli­ver præ­si­den­ter fra en ræk­ke lan­de og ken­dis­ser fra Hol­lywood in­vi­te­ret til top­mø­de i det afri­kan­ske land.

Ved mø­det vil Ke­nya fy­re op un­der det, der iføl­ge re­ge­rin­gen bli­ver det stør­ste bål af el­fen­ben, der no­gen­sin­de er set på klo­den.

» Ke­nya har pla­ner om at bru­ge lej­lig­he­den til at bræn­de 120 ton el­fen­ben af. Det er det stør­ste la­ger af el­fen­ben i no­get land, og det er be­vi­set for, at vi har nult­o­le­ran­ce, » si­ger en tals­mand for præ­si­dent Uhuru Ke­ny­at­ta.

Blandt an­dre er sku­e­spil­ler­ne Leo­nar­do DiCaprio og Ni­co­le Kid­man in­vi­te­ret.

San­ne Sa­lo­mon­sen fyld­te 60 år 30. de­cem­ber 2015. Søn­nen Vi­ctor Ray Ro­nan­der Sa­lo­mon­sen fi k hun i 1988 med eks­man­den Mats Ro­nan­der, som hun blev skilt fra i 1992. San­ne var fra 1975 til 1980 gift med bas­si­sten Bo Stief. San­nes for­år­s­tur­né 2016 star­ter 31. marts i Po­r­ta­len, Gre­ve. Ro­ck­ban­det på tur­néen 2016 be­står af: An­ni­ka Ask­man, key­bo­ards og vo­kal, Mor­ten Woods, gu­i­tar og vo­kal, Lars Da­ni­el­sen, bas, Mads Storm, key­bo­ards, Jon Grundtvig Poul­sen, trom­mer og Vi­ctor Ray, gu­i­tar. I marts ud­kom­mer en ny sing­le fra San­ne Sa­lo­mon­sen, og se­ne­re på året kom­mer hen­des før­ste al­bum i fem år med helt nye san­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.