Me­get me­re end smyk­ker

BT - - DEBAT -

L87 in­de­hol­der fak­tisk en lang ræk­ke an­dre til­tag, hvoraf de fl este er druk­net i de­bat­ten el­ler sim­pelt­hen ble­vet over­skyg­get af smyk­ke- for­sla­get. Det hand­ler bl. a. om at skær­pe ad­gan­gen til per­ma­nent op­hold­stil­la­del­se, ned­sæt­tel­se af øko­no­mi­ske ydel­ser til asylan­sø­ge­re, af­skaff el­se af mu­lig­he­den for at asylan­sø­ge­re kan bo uden for cen­tre­ne, og ge­nind­fø­rel­se af en vur­de­ring af ’ in­te­gra­tions­po­ten­ti­a­le’ ved ud­væl­gel­se af kvo­te­fl ygt­ning. De fl este til­tag ny­der bred op­bak­ning bå­de hos be­folk­nin­gen og i Fol­ke­tin­get. DET MEST KEND­TE af de øv­ri­ge for­slag i L 87 er dog næ­sten li­ge så kon­tro­ver­si­elt. Det dre­jer sig om ud­sky­del­sen af ret­ten til fa­mi­lie­sam­men­fø­ring for fl ygt­nin­ge med mid­ler­ti­dig be­skyt­tel­se i Dan­mark. Det sprin­gen­de spørgs­mål i den sam­men­hæng er ret­ten til fa­mi­li­e­liv. Det er det for­slag, som fl ere or­ga­ni­sa­tio­ner har væ­ret mest kri­tisk over­for. In­sti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der skri­ver i de­res hø­rings­svar til lov­for­sla­get, at det er i strid med men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne, bl. a. for­di et barn så kan ri­si­ke­re at skul­le ven­te i op til tre år på at kom­me i sik­ker­hed. RE­GE­RIN­GENS SVAR ER, at den ik­ke er be­kendt med ’ no­gen prak­sis fra Den Eu­ro­pæ­i­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­stol ved­rø­ren­de fa­mi­lie­sam­men­fø­ring’, hvor en per­son ’ som ud­gangs­punkt ik­ke vil kun­ne få fa­mi­lie­sam­men­fø­ring i de før­ste tre år her i lan­det’. Over­sat til dansk po­li­tik bli­ver det til ’ vi går til kan­ten af kon­ven­tio­ner­ne’. Over­sat til al­min­de­ligt dansk be­ty­der det: Re­ge­rin­gen er pa­rat til at få det prø­vet ved dom­sto­len. Det skal nok ske. Men det ta­ger tid - lang tid - at få en sag ført helt frem til Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­sto­len. Og hvem ved, må­ske er fl ygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen nor­ma­li­se­ret in­den da.

PA­NE­LET Man fri­stes næ­sten til at kal­de det nød­ven­dig­he­dens po­li­tik

DET IN­TER­ES­SAN­TE SPØRGS­MÅL er i vir­ke­lig­he­den, hvor­for for­sla­ge­ne i L 87 ik­ke har en så­kaldt sol­ned­gangs­klau­sul. Fra de fl este si­der ly­der det, at de helt sær­li­ge til­tag, Fol­ke­tin­get vedt­og i går, har af­sæt i en helt ek­stra­or­di­nær si­tu­a­tion. Ja, man fri­stes næ­sten til at kal­de det nød­ven­dig­he­dens po­li­tik. Men hvis for­sla­ge­ne be­grun­des med en helt sær­lig si­tu­a­tion ( en så­dan må i sa­gens na­tur væ­re mid­ler­ti­dig, el­lers er den jo ik­ke sær­lig), hvor­for ud­lø­ber dis­se helt sær­li­ge for­an­stalt­nin­ger så ik­ke? Og kan man over­ho-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.