Print din egen ma­skin­pi­stol

BT - - NYHEDER -

GØR DET SELV- VÅ­BEN 30.000- kro­ners prin­ter og kan be­ta­le de små 700 kro­ner, som ma­te­ri­a­let ko­ster, så kan man bli­ve den lyk­ke­li­ge ejer af én af ver­dens mest avan­ce­re­de og død­brin­gen­de hånd­hold­te sky­de­vå­ben.

» Det er fuld­stæn­dig van­vit­tigt og amoralsk. Det er som at gø­re al­le ter­r­o­ri­ster og mas­se­mor­de­re ver­dens stør­ste tje­ne­ste. «

Så­dan si­ger den bri­ti­ske an­ti­ter­r­or­eks­pert Bret­ton Gor­don til avi­sen The Gu­ar­di­an.

Men Co­dy Wil­son, der i USA nær­mest er en gud for lan­dets mest ra­bi­a­te vå­ben­for­ta­le­re, kun­ne ik­ke væ­re me­re ue­nig. Det dre­jer sig om fri­hed » Det dre­jer sig ene og ale­ne om fri­hed. Og som ver­dens­bor­ger har jeg ret til at de­le min ekspertise med al­le . . . over he­le klo­den. Jeg ved godt, at red­ska­bet kan bru­ges til at ska­de an­dre men­ne­sker - det ér jo et vå­ben. Men jeg me­ner ik­ke, at det er til­træk­ke­lig år­sag til ik­ke at gø­re, hvad jeg gør, « si­ger Co­dy Wil­son .

Li­ge nu er Co­dy Wil­sons in­ter­net­pro­duk­tion dog sat på stand­by.

Den ame­ri­kan­ske re­ge­ring har nem­lig ned­lagt for­bud imod at ud­bre­de vå­benop­skrift er­ne på in­ter­net­tet - bå­de for Li­be­ra­tor Pi­stol og den nye AR- 15. Men for Co­dy Wil­son er det kun et spørgs­mål om tid.

» Hvis det ik­ke var for den ame­ri­kan­ske re­ge­rings kun­sti­ge un­der­tryk­kel­se af mi­ne ret­tig­he­der, så vil­le al­le kun­ne ny­de de­res fri­hed. Vo­res ad­vo­ka­ter ar­bej­der på sa­gen. Og jeg er sik­ker på, at vi vin­der, « si­ger Co­dy Wil­son iføl­ge avi­sen The Daily Mail.

AR- 15 MASSEMORDERNES FA­VO­RIT Det er ik­ke no­get til­fæl­de, at vå­benI­føl­ge New York Ti­mes brug­te James gal­nin­gen Co­dy Wil­son har valgt at Hol­mes og­så en AR- 15, da han i frem­stil­le ma­skin­pi­sto­len AR- 15 på sin Au­r­ora, Col­ora­do, dræb­te 12 men3D- hjem­me­prin­ter. ne­sker un­der en mid­nats­pre­mi­e­re på I USA er det se­mi­au­to­ma­ti­ske vå­ben en ny Batman- fi lm ( 2012). Og eft er nem­lig det mest solg­te af sin ty pe. Adam Lan­zi ( og­så i 2012) brød ind på Nog­le jæ­ge­re bru­ger AR- 15en til at fol­ke­sko­len i Newtown, Con­necti­cut, sky­de då­dyr. Og i 2013 brug­te mas­brug­te han bl. a. og­så en AR- 15 til at se­mor­de­ren Jo­hn Zawa­hri sam­me dræ­be ty ve børn på seks og syv år. vå­ben til at dræ­be fem men­ne­sker I en AR- 15 kan man bru­ge ma­ga­si­ner un­der et masseskyderi i San­ta Mo­med fem til 100 kug­ler. Og en er­fa­ren ni­ca, Ca­li­for­ni­en. skyt­te kan aff yre 30 skud i mi­nut­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.