Lær dit barn at

BT - - NYHEDER -

ken­der godt til pro­ble­met med, at nog­le un­ge ik­ke kan sty­re de­res øko­no­mi. I 2013 sø­sat­te DSF sam­men med For­bru­ger­rå­det Tænk og Øko­no­mer Uden Græn­ser pro­jek­tet ’ Styr din gæld’, hvor de til­by­der gælds­rå­d­giv­ning og in­for­ma­tion til un­ge mel­lem 18 og 30 år.

» Der er nog­le, som har svært ved at få det til at hæn­ge sam­men, og som bli­ver lok­ket af kvik­lån og lig­nen­de. Vi hjæl­per dem via vo­res cha­t­rå­d­giv­ning med at over­skue de­res øko­no­mi og gi­ver dem den støt­te, de har be­hov for i si­tu­a­tio­nen. Vi ta­ger og­så ud på sko­ler, hvor vi hol­der op­læg om pri­va­tø­ko­no­mi for at læ­re ele­ver­ne, hvor­dan de sty­rer de­res øko­no­mi, « si­ger Yas­min Davali.

Den fore­byg­gen­de ind­sats skal sik­re, at fær­re un­ge en­der i en si­tu­a­tion, hvor de ik­ke kan over­skue de­res øko­no­mi. Lær op­spa­ring tidligt Hos For­bru­ger­rå­det Tænk op­for­drer se­ni­o­r­ø­ko­nom Mor­ten Bruun Pe­der­sen til, at for­æl­dre læ­rer de­res børn at ud­sæt­te be­hov.

Han hen­vi­ser til den så­kald­te skum­fi­dus- test. Her bli­ver børn på tre- fi­re år pla­ce­ret i et lo­ka­le med en skum­fi­dus. Hvis de kan la­de væ­re med at spi­se skum­fi­du­sen in­den for en pe­ri­o­de på cir­ka fem mi­nut­ter, så får de en ek­stra skum­fi­dus som be­løn­ning.

» Man ved fra un­der­sø­gel­ser, at de børn, der kla­rer skum­fi­dus- te­sten, og­så kla­rer sig bed­re øko­no­misk se­ne­re i li­vet. Det kan man som for­æl­der be­gyn­de med at øve i en tid­lig al­der, « si­ger Mor­ten Bruun Pe­der­sen.

Ge­ne­relt er de un­ge ble­vet bed­re til at sty­re de­res øko­no­mi, si­ger Ann Lehmann Eri­ch­sen, for­bru­ge­rø­ko­nom hos Nor­dea. Men hun ser sta­dig for man­ge un­ge med rod i øko­no­mi­en.

» Der er desvær­re et min­dre­tal, der ik­ke er så go­de til at sty­re de­res øko­no­mi, og me­get af det an­svar lig­ger i op­dra­gel­sen: At for­æl­dre­ne ek­sem­pel­vis smø­rer mad­pak­ker og ik­ke kø­ber mad i kan­ti­nen. Pri­va­tø­ko­no­mi er en læ­re­pro­ces li­ge­som alt an­det i li­vet, « si­ger hun. Det gør ’ ondt’ For­bru­ge­rø­ko­no­men me­ner, at lom­me­pen­ge er en god mo­del til at læ­re bar­net at spa­re op.

» Hvis bar­net selv skal tøm­me spa­re­gri­sen, så læ­rer det, at det gør ’ ondt’ at kø­be de ting, man ger­ne vil ha­ve. Og når bør­ne­ne bli­ver te­en- age­re, er det en god idé at gi­ve tøj­pen­ge. Så læ­rer de, at hvis man vil ha­ve de dy­re je­ans, så er der ik­ke råd til sko og­så, « si­ger Ann Lehmann Eri­ch­sen.

Bir­git Bruun og Per Schultz Jør­gen­sen er eni­ge i, at børn skal ha­ve lom­me­pen­ge, men de er ue­ni­ge om, hvor­vidt det skal bin­des op på plig­ter i hjem­met.

» Af­hæn­gigt af, hvor man­ge pen­ge de får, skal de væ­re indstil­let på at lø­se nog­le op­ga­ver i hjem­met. Lom­me­pen­ge kan væ­re den for­del, de kan få, hvis de le­ver op til de­res plig­ter. Det er den må­de, man læ-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.