For­by­der jagt på le­o­par­der

BT - - NYHEDER -

FRE­DET I he­le 2016 skal jæ­ge­re i Syd­afri­ka ret­te sig­te­kor­net væk fra le­o­par­der. » De re­le­van­te myn­dig­he­der i provin­ser­ne er ble­vet in­for­me­ret om, at le­o­pard­j­agt ik­ke skal au­to­ri­se­res i 2016, « op­ly­ser mi­ni­ste­ri­et for mil­jø og til­fø­jer, at myn­dig­he­den vil genover­ve­je for­bud­det i slut­nin­gen af året.

Mi­ni­ste­ri­et hand­ler iføl­ge The Gu­ar­di­an på an­be­fa­lin­ger, der ly­der på, at myn­dig­he­der­ne er nødt til at gri­be ind, hvis be­stan­den af de plet­te­de kat­te­dyr i lan­det skal be­va­res.

Hvor stor le­o­pard­be­stan­den i Syd­afri­ka egent­lig er, er dog et myste­ri­um, ly­der det fra dy­re- og mil­jøor­ga­ni­sa­tio­ner.

» Vi ved fak­tisk ik­ke me­get om, hvor­dan le­o­par­der kla­rer sig i Syd­afri­ka, « si­ger Guy Bal­me fra mil­jø­grup­pen Pant­he­ra til The Gu­ar­di­an.

» De er hem­me­lig­heds­ful­de dyr, der ho­ved­sa­ge­ligt er ak­ti­ve om nat­ten. De le­ver ale­ne og be­væ­ger sig på sto­re om­rå­der, « si­ger han vi­de­re.

Tro­fæj­agt og ulov­lig han­del med le­o­pards­kind er de mest al­vor­li­ge trus­ler mod Syd­afri­kas le­o­par­der iføl­ge lan­dets re­ge­ring.

Le­o­par­der­ne er blandt Afri­kas ’ The Big Fi­ve’ - De Fem Sto­re, der er et ud­tryk i for de fem afri­kan­ske dyr, det er svæ­rest at ned­læg­ge. Vel­ha­ven­de ud­læn- din­ge be­ta­ler op til ti­tu­sind­vis af dol­lar for at ja­ge dis­se dyr

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.