ØKO­NO­MISK NED­T­UR FOR RISKÆR

BT - - TV/RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 24 år si­den 1992:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor du stort set kan få lov til at gø­re det, som du helst selv ger­ne vil bru­ge da­gen på. Du er hel­dig. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der er lagt op til en dag, hvor du bå­de vil bli­ve set og hørt. Det kan frem­me di­ne øn­sker og sam­ti­dig gi­ve dig en fø­lel­se af sam­hø­rig­hed. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du kan se frem til en ro­lig dag, hvor der ik­ke sker det helt sto­re. Til gen­gæld får du så tid til at gø­re no­get ved dig selv og dit hjem. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er no­get, som for­vir­rer dig, og al­li­ge­vel er du usik­ker på, om det er no­get, du kan el­ler skal gø­re no­get ved. Det er en god idé at få et godt råd. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** SKYT­TEN 22.11 - 20.12 Der er no­get om­kring dit kær­lig­heds­liv el­ler om­kring di­ne pen­ge­sa­ger el­ler må­ske beg­ge de­le, som ik­ke helt er, som det bur­de væ­re. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Må­nen på­vir­ker dit tegn, men idet den sam­ti­dig dan­ner en spæn­ding til So­len, så er det vig­tigt, at du kom­bi­ne­rer tan­ker med kon­kre­te hand­lin­ger. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Rej­ser og uden­lands­op­le­vel­ser er ak­tu­elt. Li­ge­le­des er vand på den ene el­ler an­den må­de og­så ak­tu­elt for dig i dag. Du er i drøm­meland. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** FI­SKE­NE 19.02 - 19.03 Der er fl ere ting, som gør dig usik­ker. Den bed­ste må­de at kom­me om­kring det på, er at ta­ge an­svar for di­ne eg­ne fø­lel­ser og be­hov. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**

30). ( Svær 30). ( Mid­del 30). ( Nem

Fi­nans­man­den Klaus Riskær Pe­der­sens øko­no­mi bry­der sam­men, da hans livs­værk Ac­cu­mu­la­tor In­vest og hans sel­skab Krepco Hol­ding, samt den af ham eje­de Fre­de­riks­borg Amts Avis, træ­der i be­ta­lings­stands­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.