Idst’

BT - - POLEN 2016 -

det er et hold, vi godt kan slå. Så­dan skul­le det ik­ke væ­re i dag, « si­ger han og til­fø­jer om kam­pen mod Sve­ri­ge. Bræn­der for me­get » Vi ta­ber nog­le dum­me bol­de, og i he­le an­den halv­leg spil­ler vi ik­ke godt nok og bræn­der for man­ge skud. Så når man spil­ler på det her ni­veau, bli­ver man straff et. Vi skal ger­ne luk­ke så­dan nog­le kam­pe ved pau­sen, men vi luk­ker dem ind i kam­pen igen ved at gi­ve dem nog­le let­te mål. Vi kva­jer os lidt i de sid­ste fem mi­nut­ter, og det må vi se på, hvor­dan og hvor­le­des vi kan gø­re bed­re til næ­ste kamp. «

Og her ven­ter alt­så Tys­kland i en alt- el­ler- in­tet- kamp, hvor ty­sker­ne og­så spil­ler for vi­de­re avan­ce­ment til se­mi­fi na­ler­ne.

En rig­tig fi na­le.

» Det er en svær kamp, de har et godt hold og kom­mer med alt, hvad de har. De har haft tre da­ges hvi­le, og vi kom­mer di­rek­te fra en kamp. Det bli­ver in­ter­es­sant, og det bli­ver sjovt for os al­le sam­men. Jeg tror, jeg kan snak­ke for he­le hol­det og si­ge, at vi glæ­der os ek­stremt me­get til den kamp.

Kam­pen spil­les i aft en klok­ken 18.15 i pol­ske Wro­claw.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.