KOM­MEN­TAR

BT - - POLEN 2016 -

ONS­DAG 27. JA­NU­AR 2016 trol i før­ste halv­leg og godt på vej mod en kom­forta­bel pau­se­fø­ring, men en håb­løs un­der­tals­pe­ri­o­de - med dår­li­ge be­slut­nin­ger fra Mensah og Dam­gaard - blev tabt 0- 3, og der­for var Sve­ri­ge unød­ven­digt tæt på ved pau­sen, hvor ly­stav­len i Wro­claw vi­ste 15- 13 til Dan­mark.

Den stil­ling af­spej­le­de ik­ke klas­se­for­skel­len i kam­pens før­ste halv­del, men det gav sven­sker­ne blod på tan­den. Og det gav - desvær­re, set med rød­hvi­de bril­ler - sven­sker­ne den gejst, som gjor­de, at de ev­ne­de at hæn­ge på og til sidst le­ve­re det over­ra­sken­de re­sul­tat, som in­gen så­dan rig­tig hav­de set kom­me. I den for­bin­del­se må Gud­mun­dur Gud­munds­son og­så kig­ge in­dad. Hvor blev hans an­den ti­meout af i an­den halv­leg? Og hvor­for skul­le Mik­kel Han­sen sid­de så læn­ge på bæn­ken? Og skal Mads Chri­sti­an­sen ba­re væ­re bold­fl yt­te­ri - tæt på - en hel kamp? LAD OS LI­GE slå fast: Dan­mark kan sta­dig selv af­gø­re det med en sejr el­ler uaf­gjort mod Tys­kland. Og jeg kan sta­dig ik­ke rig­tig fo­re­stil­le mig, at dan­sker­ne ik­ke selv er i stand til at lø­se de­res del af op­ga­ven og ind­fri mål­sæt­nin­gen om en plads i se­mi­fi - na­ler­ne.

Hel­ler ik­ke selv­om de kik­se­de mod Sve­ri­ge. Det ty­ske hold er mil­dest talt de­ci­me­ret. Hol­det stil­le­de i for­vej­en op uden en ræk­ke pro­fi ler, og i de­res se­ne­ste kamp mod Rusland fi k de så ska­det de­res to stør­ste stjer­ner på hold­kor­tet, Chri­sti­an Dis­sin­ger og St­eff en We­in­hold. Tys­klands land­stræ­ner om­ta­ler det selv som et Bhold, han har til rå­dig­hed, og op­fat­tel­sen i den ty­ske lejr her i Po­len er, at de ik­ke har no­get at ta­be.

Det har Dan­mark til gen­gæld. Men det må ik­ke ske. Det vil­le væ­re en ned­t­ur for her­re­lands­hol­det, som vi skal over 10 år til­ba­ge for at fi nde no­get, der kan mat­che. Kva­li­te­ten, er­fa­rin­gen og v i nder­men­ta­li­te­ten skal væ­re stør­re end det ved det­te EM.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.