Fle­re spil­le­re på vej til OB?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PÅ RET­TE KURS

Fre­de­rik Tin­ga­ger

Yao Dieu­don­ne

Ken­neth Emil Pe­ter­sen

Emil Lar­sen

Las­se Kry­ger

Mik­kel Kir­ke­skov

Mat­ti Lund Su­per­liga­en er luk­ket helt ned i dis­se ti­der, men til gen­gæld er der åb­ner ge­val­digt for det sto­re vin­ter- trans­fer­vin­due. Og det har man i den grad ud­nyt­tet hos OB. Den fyn­s­ke klub har net­op hen­tet den tid­li­ge­re FC Midtjyl­land- spil­ler Izun­na Uzo­chukwu, mens Emil Lar­sen og Las­se Kry­ger har ta­get af­sked med fyn­bo­er­ne. Og med virk­ning fra den kom­men­de sæ­son bli­ver de to for­svars­spil­le­re Jo­ao Pe­reira og Ken­neth Emil Pe­ter­sen ind­lem­met i trup­pen, mens Ras­mus Falk fl yver til FC Kø­ben­havn.

Trans­fer­nyhe­der har der alt­så væ­ret ri­ge­ligt af fra den oden­se­an­ske su­per­liga­klub, men har vi set den sid­ste? Til dét spørgs­mål ly­der sva­ret fra OBs træ­ner, Kent Ni­el­sen:

» Puha, det ved man al­drig. Den mu­lig­hed for spe­ku­la­tion vil jeg ik­ke ta­ge fra dig, « ly­der det med et smil over for BT. Han fort­sæt­ter:

» Jeg sy­nes, vi har en fi n trup li­ge nu. Nog­le gan­ge er der og­så fak­to­rer, som man ik­ke er her­re over. Men trup­pen er stærk nok til at le­ve op til vo­res sæ­son­mål. « Ta­len­ter på vej frem Kent Ni­el­sen for­tæl­ler, at OB har væ­ret på ud­kig eft er en fj er­de cen­tral midt­ba­ne­spil­ler, og det har man få­et ved til­gan­gen af 25- åri­ge Izun­na Uzo­chukwu. » Vi fø­ler, at vi har få­et en spil­ler, som tid­li­ge­re har be­vist sit værd, og som vi har en for­vent­ning om kan kom­me op på det ni­veau, han hav­de i Su­per­liga­en for ik­ke så

l æ n - ge si­den, « si­ger han.

Ras­mus Falk for­la­der til gen­gæld OB til som­mer, og spørgs­må­let er, hvor­vidt det ik­ke vil­le væ­re mest op­ti­malt at kø­re en afl øser for Falk ind al­le­re­de nu.

» Så læn­ge vi har pro­fes­sio­nel­le spil­le­re på kon­trakt, er vi og­så pro­fes­sio­nel­le om­kring det. Den bold lig­ger ik­ke rig­tigt i vo­res hæn­der. Nu skal Ras­mus Falk til FCK til som­mer, og bol­den lig­ger hos dem. Jeg ved jo ik­ke, om de har in­ter­es­se i at hen­te ham al­le­re­de nu, « si­ger Kent Ni­el­sen. For et par år si­den lå OB an­den el­ler tred­jesidst, og vi er kom­met et sty kke vej. Er vi til­fred­se? Nej, det er vi ik­ke. Men vi er be­vid­ste om, at vi har ta­get nog­le skridt i den rig­ti­ge ret­ning

» Vi har selv nog­le spil­le­re på vej frem. Mat­hi­as Gre­ve og Mik­kel Des­ler har beg­ge spil­let en hel del og får mu­lig­he­den for at vi­se sig frem. Så det er ik­ke så­dan, at vi al­le­re­de har truff et nog­le be­slut­nin­ger om, hvor­dan det skal væ­re fra som­mer, « ly­der det fra OBtræ­ne­ren.

Kent Ni­el­sen har hø­stet stor suc­ces som træ­ner i AaB, og han har gi­vet­vis sam­me tan­ker om at brin­ge OB helt til tops i Su­per­liga­en.

» For et par år si­den lå OB an­den el­ler tred­jesidst, og vi er kom­met et styk­ke vej. Er vi til­fred­se? Nej, det er vi ik­ke. Men vi er be­vid­ste om, at vi har ta­get nog­le skridt i den rig­ti­ge ret­ning, « for­kla­rer Kent Ni­el­sen.

hen­tet i Am­kar

hen­tet i Nord­vest FC 18- årigt ta­lent hen­tet i El­fen­ben­sky­sten hen­tes i AaB ( men skift er først til som­mer)

- skift er til Co­lum­bus Crew

skift er til AC Hor­sens

skift er til Aa­les­und

kon­trak­t­ud­løb

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.