Magnus­sens mu­lig­he­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET ER EN af­gø­ren­de uge for Ke­vin Magnus­sens For­mel 1- frem­tid. På tirs­dag præ­sen­te­rer Re­nault fa­brik­kens nye team i de­res Te­ch­nopo­le i Pa­ris, og her skul­le Magnus­sen ger­ne væ­re med. Han er li­net op til at over­ta­ge Pa­stor Mal­do­na­dos sæ­de, hvis ve­nezu­ela­ne­rens sponsor, olie­sel­ska­bet PDVSA, ik­ke kan be­ta­le. PDVSA er al­le­re­de bag­ud med be­ta­lin­ger­ne, og olie­sel­ska­bet er sam­ti­dig fed­tet ind i så man­ge skan­da­ler, at et del­vist stat­se­jet fi rma som Re­nault bur­de ha­ve be­tæn­ke­lig­he­der ved at sam­ar­bej­de med dem.

Jeg hø­rer, at kam­pen står mel­lem Mal­do­na­do og Magnus­sen - der er ik­ke an­dre kø­re­re in­de i bil­le­det. Jeg hø­rer og­så, at Magnus­sen går all in for at over­ta­ge Mal­do­na­dos sæ­de. Han har på nu­væ­ren­de tids­punkt ik­ke talt med Re­nault om at bli­ve re­ser­ve­kø­rer.

Dén tjans er eft er min me­ning el­lers værd at gå eft er. Hvis - og det er et me­get stort hvis - PDVSA fi nder pen­ge til at be­ta­le det for­fald­ne af­drag på Mal­do­na­dos Re­nault- sæ­de, ven­ter der snart end­nu et af­drag, der skal be­ta­les. Ud­vik­lin­gen i Ve­nezu­ela ty­der ik­ke på, at lan­det på sigt kan for­sva­re at bru­ge mul­ti- mil­li­o­ner på For­mel 1, og når kas­sen er tom, vil Re­nault ryk­ke de­res re­ser­ve op på Jeg hø­rer, at kam­pen står mel­lem Mal­do­na­do og Magnus­sen - der er ik­ke an­dre kø­re­re in­de i bil­le­det. Jeg hø­rer og­så, at Magnus­sen går all in for at over­ta­ge Mal­do­na­dos sæ­de Mal­do­na­dos plads.

Ve­nezu­ela­ne­ren er og­så så håb­løs, at han på grund af si­ne man­ge sam­men­stød og afk ørs­ler kan få ka­ran­tæ­ne - så ryk­ker Re­nault­re­ser­ven og­så op. Og en­de­lig er der spørgs­må­let om, hvor læn­ge et stort fa­brik­s­team kan hol­de til at ha­ve en re­ser­ve, der er be­ty­de­ligt hur­ti­ge­re end de fa­ste kø­re­re. MEN HVIS MAGNUS­SEN vil hol­de fast i sit øn­ske om at kø­re løb i 2016, er der to an­dre mu­lig­he­der. Han har læn­ge for­hand­let med Ma­nor, men her duk­ke­de der man­dag en ny joker op. Eft er man­ge ugers forvirring ty­der alt nu på, at den ik­ke spe­ci­elt hur­ti­ge in­do­ne­ser Rio Hary­an­to dis­po­ne­rer over me­re end 100 mil­li­o­ner sponsor- kro­ner fra hjem­lan­det. Det er pen­ge, det lil­le Ma­nor- team des­pe­rat har brug for. Tea­mets 2015- kø­re­re, Will Ste­vens og Ale­xan­der Ros­si, har og­så fl ere pen­ge end Magnus­sen, og Ma­nors mo- tor­le­ve­ran­dør Mer­ce­des pres­ser på for at få de­res ju­ni­o­r­kø­rer Pa­scal We­hr­le­in ind i tea­met.

Dan­mark kan til gen­gæld hå­be, at Ma­nor- le­del­sen får så man­ge pen­ge fra In­do­nesi­en, at man har råd til at ta­ge det sport­s­ligt rig­ti­ge valg, og gi­ve plad­sen ved si­den af Hary­an­to til Magnus­sen. EN­DE­LIG HAR KE­VIN Magnus­sen et stå­en­de til­bud om at kø­re Mer­ce­des i stan­dard­vogns­mester­ska­bet DTM.

Det er et job, der kan kom­bi­ne­res med en re­ser­ve­kø­rer- rol­le i For­mel 1, for de to se­ri­er kol­li­de­rer ik­ke. Re­ser­ve­kø­rer- job­bet hos Re­nault kan dog næp­pe lin­kes op med en DTM- sæ­son for Mer­ce­des - det er yderst sjæl­dent, at en ra­cer­kø­rer kan ar­bej­de for to kon­kur­re­ren­de bil­mær­ker. Til gen­gæld kun­ne DTM- job­bet gå hånd i hånd med et re­ser­ve­kø­rerjob hos Mer­ce­des’ eget For­mel 1- team ( hvis We­hr­le­in avan­ce­rer til For­mel 1 med Ma­nor) el­ler et af ty­sker­nes an­dre part­ner­team, Wil­li­ams el­ler For­ce In­dia. DER HAR VÆ­RET kon­takt med bå­de Wil­li­ams og For­ce In­dia, men det er ved at væ­re læn­ge si­den: Magnus­sens fo­kus er net­op nu på Re­nault - og der er de­ad­li­ne i we­e­ken­den!

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.