Lei­ce­ster trod­ser tyng­de­loven

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er al­drig sket i Pre­mi­er Le­agu­es hi­sto­rie, at et hold, der lig­ger på før­ste­plad­sen så sent i sæ­so­nen, be­ta­ler pen­ge­ne he­le ni gan­ge igen for at vin­de mester­ska­bet.

Det er ik­ke de­sto min­dre til­fæl­det for Lei­ce­ster Ci­ty , der i we­e­ken­den brag­te sig tre po­int for­an Man­che­ster Ci­ty i top­pen. Stort set al­le book­ma­ke­re er på ba­nen med odds 9,00 på, at Lei­ce­ster hol­der he­le vej­en hjem, og book­ma­ker­nes lidt kon­ser­va­ti­ve vur­de­ring spil­ler ind, når vi snak­ker Lei­ce­ster.

» Ob­jek­tivt be­trag­tet bur­de od­dset på et Lei­ce­ster- mester­skab væ­re me­get la­ve­re. Men al­le book­ma­ker­ne sid­der og ven­ter på, at hum­le­bi­en op­da­ger, den ik­ke kan fl yve. Vi stir­rer os blin­de på de tvivls­om­me nav­ne i trup­pen og glem­mer, at selv­til­lid, mo­men­tum og ke­mi kan fl yt­te bjer­ge i spor­tens ver­den, « si­ger od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jensen fra Nor­di­cBet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.