Per­nil­le Har­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PER­NIL­LE HAR­DER AL­DER: 23 år KLUB: Linköping Tid­li­ge­re klub­ber: TFIK,

Vi­borg og Sko­v­bak­ken UD­MÆR­KEL­SER:

G» Vi har en god chan­ce for

at kom­me til EM. Det er vin­de­ren af grup­pen

samt de bed­ste to­e­re, der går vi­de­re. Før­ste­plad­sen

bli­ver en hård kamp med sven­sker­ne,

men vi er bed­re end de an­dre hold.

Vi skal spil­le op til vo­res bed­ste og vin­de de sta-dig­kam­pe. Vi er et nyt hold eft er sid­ste EM,

hvor der var man­ge, der slut­te­de, men

det går fremad, og vi bli­ver bed­re og bed­re

for hver gang, vi spil­ler sam­men. « » Man kan godt le­ve af at

spil­le fod­bold som kvin­de, og det gør jeg

li­ge nu. Man kan spa­re en lil­le smu­le

op, men det er ik­ke no­get, som man kom­mer

til at le­ve af, når kar­ri­e­ren er slut. Det er helt

fair, at der er for­skel på, hvad mænd og

kvin­der tje­ner, men det er ik­ke helt fair,

at for­skel­len er så stor. Vi bru­ger li­ge så me­get

ar­bej­de og ener­gi, som de gør. « Det er helt fair, at der er for­skel på, hvad mænd og kvin­der tje­ner, men det er ik­ke helt fair, at for­skel­len er så stor. Vi bru­ger li­ge så me­get ar­bej­de og ener­gi, som de gør

» Jeg be­gynd­te med at spil­le

fod­bold, da jeg var fem år. Man fandt hur­tigt var ud af, at man lidt bed­re end de an­dre,

men jeg var vel 14 år, da jeg fandt ud

af, at jeg kun­ne dri­ve det til no­get. Det var,

da jeg kom på ta­lent­hold og og­så var en

af de bed­ste der. Jeg var 19, da jeg skift ede

til Linköping. Så snart jeg var fær­dig med

gym­na­si­et, skul­le jeg vi­de­re og prø­ve en ny

liga i ud­lan­det. « » Det bed­ste, jeg har gjort,

var at fl yt­te til ud­lan­det så tidligt. Nu har

jeg 10 år til at bli­ve end­nu bed­re. Det før­ste hårdt, hal­ve år var

der var man­ge en­som­me Men stun­der.

der­eft er har jeg ba­re nydt først det. Da jeg

lær­te spro­get, blev det let­te­re, har jeg og nu

få­et ve­nin­der for li­vet, mens væ­ret i jeg har

Linköping. Det er vir­ke­lig op­le­vel­se. en stor

« » Jeg vil godt prø­ve en ny

liga. Jeg har ud­vik-let­mig enormt me­get i Sve­ri­ge, men på

et el­ler an­det tids­punkt skal

jeg vi­de­re. Den ty ske liga er ret at­trak­tiv.

Jeg sy­nes, at den helt sik­kert er den bed­ste

i Eu­ro­pa og må­ske og­så den bed­ste

i ver­den. På et tids­punkt vil jeg ger­ne

til USA, men li­ge nu vil jeg ger­ne bli­ve

i Eu­ro­pa, så jeg er tæt på lands­hol­det

og kan gi­ve mig 100 pro­cent der. Den

ame­ri­kan­ske liga er en stor op­le­vel­se,

og det er helt sik­kert no­get, som jeg ger­ne

vil på et tids­punkt. « » Det be­ty der utro­ligt me­get,

at jeg er ble­vet kå­ret til Årets Spil­ler.

Det vi­ser ba­re, at jeg har ud­vik­let mig utro­ligt

me­get, og at jeg er en ret stor spil­ler

i Sve­ri­ge. Så jeg er på ret­te vej. Og det er

rart at vin­de nog­le per­son­li­ge pri­ser, når det

ik­ke lyk­kes med klub­ben. Men selv­føl­ge­lig

vil man og­så vin­de no­get med ens klub,

det er der­for man spil­ler. «

Årets Spil­ler i Dan­mark, Årets Spil­ler i Sve­ri­ge, Årets vær­di-ful­deMVP ( mest spil­ler) i Alls­venskan, Årets

an­gri­ber i Alls­venskan i 2015.

69 land­skam­pe, 31 mål

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.