Så­dan blev Omar dra­ebt

BT - - NYHEDER -

TER­ROR

Po­li­tiets Ak­tions­styr­ke un­der­sø­gel­se af ha­en­del­ses­for­lø­bet hav­de ’op­søgt en ef­ter­forsk­nings­ma­es­sigt in­ter­es­sant adres­se’. Ved Sva­ne­vej 1 na­er­mest gem­te han sig i op­gangs­dø­ren til ejen­dom­men med ryg­gen til kø­re­ba­nen.

De tre po­li­ti­folk fra Ak­tions­styr­ken be­slut­te­de at slå til og trak de­res tje­ne­ste­vå­ben. To af dem løb rundt om hver sin en­de af tje­ne­ste­bi­len, mens den tred­je blev sid­den­de bag rat­tet. De var ik­ke sik­re på, om der kun­ne va­e­re fle­re mu­li­ge ger­nings­ma­end i na­er­he­den, og der­for råb­te den ene af po­li­ti­fol­ke­ne ved for­en­den af bi­len: ’Det er po­li­ti­et - frem med ha­en­der­ne’.

I sam­me øje­blik vend­te 22-åri­ge Omar El-Hus­se­in sig om og be­gynd­te at sky­de mod de tre po­li­ti­folk. Han var be­va­eb­net med to pi­sto­ler - en i hver hånd. Det dre­je­de sig om hen­holds­vis en Walt­her

Omar El-Hus­se­in PPK pi­stol, ka­li­ber 7,65 mm samt en an­den pi­stol, ka­li­ber 9 mm. Skud ram­te rat­stam­men Han når til­sy­ne­la­den­de af af­fy­re ’et el­ler fle­re skud’ med Walt­her-pi­sto­len, hvoraf et skud går gen­nem si­despej­let på po­li­ti­fol­ke­nes bil og gen­nem si­der­u­den ved fø­re­ren, hvor det end­te i rat­stam­men.

Des­u­den har han iføl­ge statsad­vo­ka­ten mu­lig­vis for­søgt og­så at af­fy­re sin an­den pi­stol, hvor der er fun­det et så­kaldt slagstift­sind­tryk på pa­tro­nen i kam­me­ret, der imid­ler­tid var de­fekt. Des­u­den var ma­ga­si­net ik­ke sat or­dent­ligt i.

Det frem­går ik­ke af statsad­vo­ka­tens un­der­sø­gel­se, hvor man­ge skud po­li­ti­fol­ke­ne nøj­ag­tig af­fy­rer mod Omar El-Hus­se­in, men det har va­e­ret man­ge.

’Det sto­re an­tal skud, der

FRE­DE­RIKS­BERG

Sy­na­go­gen blev af­gi­vet af po­li­titje­ne­ste­ma­en­de­ne, an­ta­ges at skyl­des, at Omar Ab­del Ha­mid ElHus­se­in var iført skud­sik­ker vest.

Det er end­vi­de­re for­kla­ret, at Omar Ab­del Ha­mid ElHus­se­in for­blev stå­en­de med en pi­stol i hver hånd pe­gen­de mod po­li­ti­per­so­na­let’, står Det sto­re an­tal skud, der blev af­gi­vet af po­li­ti-tje­ne­ste­ma­en­de­ne, an­ta­ges at skyl­des, at Omar Ab­del Ha­mid ElHus­se­in var iført skud­sik­ker vest

Kr­udt­tøn­den

KØ­BEN­HAVN der i statsad­vo­ka­tens re­de­gø­rel­se.

De fle­ste af po­li­tiets skud ram­te ter­r­o­ri­sten for­fra, mens ’et få­tal’ ram­te ham fra si­den el­ler skråt bag­fra sand­syn­lig­vis ef­ter han faldt sam­men. In­gen af po­li­tiets skud ram­te ham i ho­ve­d­et. Der blev bag­ef­ter fun­det to pa­tron­hyl­stre ved Omar ElHus­se­ins lig, der var af­fy­ret fra hans Walt­her-pi­stol.

På bag­grund af un­der­sø­gel­sen kon­klu­de­rer statsad­vo­ka­ten, at po­li­ti­fol­ke­ne ik­ke be­gik no­get straf­bart, da de skød og dra­eb­te Omar El-Hus­se­in. »Ef­ter en sam­let vur­de­ring af si­tu­a­tio­nens al­vor og far­lig­hed, fin­der jeg ik­ke grund­lag for at til­si­desa­et­te po­li­titje­ne­ste­ma­en­de­nes vur­de­ring af, at an­ven­del­se af sky­de­vå­ben var nød­ven­dig og for­svar­lig,« fast­slår statsad­vo­kat Li­se-Lot­te Nilas.

Om ef­ter­mid­da­gen lør­dag 14. fe­bru­ar 2015 an­gri­ber den 22-åri­ge Omar Ab­del El-Hus­se­in del­ta­ger­ne i et ar­ran­ge­ment i Kul­tur­hu­set Kr­udt­tøn­den på Øster­bro i Kø­ben­havn. Ved at­ten­ta­tet bli­ver den 55-åri­ge fil­min­struk­tør Finn Nør­gaard dra­ebt. Det lyk­kes Omar Ab­del El-Hus­se­in at slip­pe va­ek, og ef­ter mid­nat dra­e­ber han 37-åri­ge Dan Uzan, der står vagt uden for sy­na­go­gen i Krystal­ga­de. Ved de to at­ten­ta­ter blev seks po­li­ti­folk sår­et.

Søn­dag mor­gen bli­ver Omar Ab­del El-Hus­se­in spot­tet af tre po­li­ti­folk fra Ak­tions­styr­ken ved Nør­re­bro Sta­tion i Kø­ben­havn. De føl­ger ef­ter ham ud ad Fre­de­riks­sunds­vej.

Omar Ab­del El-Hus­se­in dre­jer om hjør­net ved Sva­ne­vej og stil­ler sig med ryg­gen til i en dyb døråb­ning ved nr. 1. To af de tre be­tjen­te hop­per ud af bi­len og stil­ler sig i da­ek­ning bag bi­lens for- og ba­gen­de. Den ene rå­ber: ’Det er po­li­ti­et - frem med ha­en­der­ne’ . Omar sva­rer igen ved at ven­de sig om med en pi­stol i hver hånd og be­gyn­der at sky­de mod po­li­ti­et. Be­tjen­te­ne åb­ner ild mod Omar.

Ef­ter man­ge skud fra po­li­ti­be­tje­ne­ne fal­der Omar Ab­del El-Hus­se­in blø­de­n­de om. Kl. 05.17 bli­ver han er­kla­e­ret død.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.