Na­zi-teg­ning er hul i ho­ve­d­et

BT - - NYHEDER -

NA­ZI-TEG­NING Ka­ri­ka­tur­teg­nin­ger­ne af stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen som na­zist gav en dår­lig stem­ning på Chri­sti­ans­borg i går. Men de fle­ste af po­li­ti­ker­ne ra­ser over, at ud­lan­det ik­ke har fat­tet, hvad den dan­ske re­ge­rings po­li­tik går ud på. »Det er langt ude. De er ik­ke rig­tig klo­ge. Hvad med at ta­ge fat på Mel­le­mø­sten og an­dre lan­de, der over­tra­e­der al­le de men­ne­ske­ret­tig­he­der, man kan kom­me i na­er­he­den af,« si­ger Fol­ke­tin­gets for­mand Pia Kja­ers­gaard (DF). »Sa­ti­re­teg­ner­ne har en me­get stor fan­ta­si, og nog­le af dem le­ver af dår­lig om­ta­le. Man gør det for at stemp­le Dan­mark, og det er helt uri­me­ligt,« si­ger hun.

Kon­ser­va­ti­ve Na­ser Kha­der si­ger:

»Det er trist og ae­r­ger­ligt for Dan­mark, at vo­res ima­ge bli­ver øde­lagt rundt i ver­den. Jeg er ked af den må­de, Dan­mark be­skri­ves på. For vi gør fak­tisk en stor ind­sats over­for man­ge af dem, der kom­mer.

Er­hvervs- og va­ekst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen (V) me­ner, at det er op­po­si­tio­nens po­li­ti­ke­re – bl.a. med­lem­mer af Eu­ro­pa-Par­la­men­tet – der er skyld i den dår­li­ge in­ter­na­tio­na­le pres­se, for­di de har kri­ti­se­ret re­ge­rin­gens ud­la­en­din­gepo­li­tik over­for po­li­ti­ke­re fra an­dre lan­de. En und­skyld­ning for sig selv »Det er dybt us­ma­ge­ligt at af­bil­le­de Lars Løk­ke som na­zist, og vi må ta­ge dyb af­stand fra det. Det er kom­met der­til, for­di nog­le ger­ne vil sa­et­te det af­tryk på Dan­mark. Der er og­så nog­le dan­ske par­la­men­ta­ri­ke­re, der har opild­net til det. Nog­le har pi­sket en stem­ning op mod Dan­mark, som der slet ik­ke er grund­lag for. At af­bil­de stats­mi­ni­ste­ren som na­zist vi­ser ba­re, hvor van­vit­tigt det er,« si­ger Tro­els Lund Poul­sen.

DFs ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer Martin Hen­rik­sen si­ger:

»Det er selv­føl­ge­lig helt ude i sko­ven at teg­ne Løk­ke som na­zist. Men så­dan er det, når man har yt­rings­fri­hed. Pro­ble­met er, at dan­ske po­li­ti­ke­re i ste­det for at for­kla­re, hvor­dan tin­ge­ne ha­en­ger sam­men, har brugt tid på at tra­ek­ke i land og va­e­re en und­skyld­ning for sig selv. Vi skul­le ik­ke ha­ve truk­ket i land på smyk­ke­for­sla­get. Op­rin­de­ligt var vi eni­ge med re­ge­rin­gen, S, K og LA. Men K og S pres­se­de aen­drin­ger­ne igen­nem, og så var der ik­ke fler­tal la­en­ge­re. Jeg sy­nes ik­ke, der er no­gen grund til at kri­ti­se­re In­ger Støj­berg. Hun har kom­mu­ni­ke­ret rent he­le ti­den,« si­ger Martin Hen­rik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.