Stop­per blåstem­pling af min­dre­åri­ges ae­g­te­skab

BT - - NYHEDER -

In­den­rigs­mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann (V) sa­et­ter en stop­per for, at uden­land­ske ae­g­te­ska­ber med per­so­ner over 15 år au­to­ma­tisk an­er­ken­des, som det hidtil har va­e­ret prak­sis. Gra­en­sen skal va­e­re 18 år, me­ner mi­ni­ste­ren.

»Vi skal ha­ve brem­set uden­land­ske ae­g­te­ska­ber med min­dre­åri­ge. Vi skal ik­ke ha­ve bar­ne­bru­de i Dan­mark,« fast­slår mi­ni­ste­ren.

For nog­le da­ge si­den kom det frem, at fle­re asyl­cen­tre hav­de ek­semp­ler på, at voks­ne bo­e­de sam­men med de­res min­dre­åri­ge ae­g­te­fa­el­ler på lan­dets asyl­cen­tre.

»Jeg har fun­det ud af, at prak­sis er, at man an­er­ken­der uden­land­ske ae­g­te­ska­ber, hvor en af ae­g­te­fa­el­ler­ne er min­dre­årig. Det er na­er­mest pr. au­to­mat­pi­lot,« si­ger Ka­ren El­le­mann.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.