Ju­stits­mi­ni­ster går i pro­test

BT - - NYHEDER -

Frank­rigs ju­stits­mi­ni­ster, 63-åri­ge Chri­sti­a­ne Tau­bira, er trå­dt til­ba­ge.

Det sker, net­op som det fran­ske par­la­ment gør klar til at de­bat­te­re en kon­tro­ver­si­el for­fat­nings­re­form, der gør det mu­ligt at ta­ge det fran­ske stats­bor­ger­skab fra per­so­ner dømt for ter­r­o­ris­me.

Tau­bira har tid­li­ge­re ud­trykt skep­sis over for den­ne stram­ning.

Så­le­des skri­ver det fran­ske nyheds­bu­reau AFP, at der bag hen­des til­ba­ge­tra­e­den lig­ger ’en pro­test mod re­ge­rin­gens be­stra­e­bel­ser på at fra­ta­ge døm­te fransk­fød­te ter­r­o­ri­ster de­res stats­bor­ger­skab, hvis de har en an­den na­tio­na­li­tet’.

Ny ju­stits­mi­ni­ster bli­ver Je­an-Ja­cques Ur­voas.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.