’JEG DØR AF DET’

BT - - NYHEDER -

»El­lers kun­ne jeg ri­si­ke­re, at det vil­le bre­de sig rig­tig hur­tigt, og så vil­le det va­e­re et kort liv, jeg fik. Så den­ne gang må jeg si­ge, at det kan be­ty­de, at jeg får et la­en­ge­re liv. Jeg bli­ver ik­ke hel­bredt. Hvis jeg er uhel­dig, bre­der kra­ef­ten sig vi­de­re. Hvis jeg er hel­dig, så kan ke­mo­en hja­el­pe mig til at stop­pe den. Så jeg var slet ik­ke i tvivl den­ne gang.«

»Det op­le­ver jeg som no­get godt. Jeg tror, at jeg he­le ti­den vil­le op­le­ve mig som pa­tient, hvis jeg ik­ke hav­de mit hår. Jeg sy­nes, at un­ge kvin­der, der ta­ber hå­ret pga. ke­mo, kan va­e­re gan­ske flot­te. Men jeg tror ik­ke, at man ser så flot ud, når man er 75.«

Var ik­ke i tvivl

Det for­løb, Ritt Bjer­re­gaard skal igen­nem, be­gyn­der med tre gan­ge tre ugers be­hand­ling. Der­ef­ter la­ver de en ny scan­ning, hvor man vur­de­rer, om me­tast­a­ser­ne er skrum­pet lidt. Hvis de er det, så fort­sa­et­ter be­hand­lin­gen Når man får kra­eft i min al­der, så er det ik­ke no­get, man skal ta­ge li­ge så tungt, som hvis man var en ung kvin­de med min­dre børn i end­nu en pe­ri­o­de på tre gan­ge tre uger, og så hol­der man pau­se. I den pau­se be­gyn­der me­tast­a­ser­ne of­te at vok­se igen, og så skal man til ny be­hand­ling.

»Hvis me­tast­a­ser­ne ik­ke skrum­per, kan det va­e­re, at de si­ger, at de ik­ke kan stil­le no­get op, og så må vi ba­re hå­be på, at de ik­ke spre­der sig.«

»Så må jeg ba­re ven­te. Den her kra­eft­form er sja­el­dent smer­te­fuld, og det er det go­de ved den.

»Nej, jeg fik jo at vi­de, at der var ty­ve pro­cent ri­si­ko for, at det bred­te sig. Men det var da et chok at få be­ske­den, for der var jo ik­ke no­get for­var­sel. Jeg hav­de det jo godt igen. Jeg fyl­der snart 75 og ved godt, at jeg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.