Over­la­e­ge: ’Det er al­vor­ligt’

BT - - NYHEDER -

DY­STER PROG­NO­SE Ge­ne­relt er der ef­ter­hån­den en god prog­no­se for at hel­bre­de tarm­kra­eft. Hvis den ba­re op­da­ges i ti­de, så den kan ope­re­res va­ek. Men hvis først kra­ef­ten har spredt sig, er prog­no­sen me­re mørk, si­ger over­la­e­ge Jens Oluf Pe­der­sen fra Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se. »Der er om­kring 20 pct., som le­ver fem år el­ler la­en­ge­re, når kra­ef­ten først har spredt sig til lun­ger­ne. Den har nok va­e­ret der si­den den før­ste ope­ra­tion, men er ba­re først ble­vet op­da­get nu. Pro­ble­met er, at man ik­ke kan fjer­ne me­tast­a­ser ved ope­ra­tion, hvis der er fle­re svul­ster. Men der er be­stemt be­hand­lings­mu­lig­he­der al­li­ge­vel,« si­ger Jens Oluf Pe­der­sen.

Han pe­ger på, at der fin­des fle­re for­mer for ke­mo­te­ra­pi, og de kan kom­bi­ne­res på fle­re for­skel­li­ge må­der, så kra­ef­ten kan hol­des i ave. Men det er vig­tigt, at krop­pen er sta­erk nok til at kla­re be­hand­lin­gen. Den rig­ti­ge be­slut­ning »Det ly­der som den helt rig­ti­ge be­slut­ning, Ritt Bjer­re­gaard tog i som­mer, da hun fra­valg­te ke­mo­te­ra­pi, for­di hun var for svag. Men nu er hun i en an­den si­tu­a­tion, hvor hun er i god form igen. Det er vig­tigt at le­ve så for­nuf­tigt som mu­ligt og styr­ke sit im­mun­for­svar. Hvis der skul­le kom­me bi­virk­nin­ger på et tids­punkt, vil man og­så kun­ne be­hand­le dem. Det, la­e­ger­ne vil vur­de­re, er, om der er en re­el ge­vinst ved be­hand­lin­gen. Hvis ke­mo­te­ra­pi­en ik­ke la­en­ge­re har en ef­fekt, og bi­virk­nin­ger­ne even­tu­elt bli­ver for sto­re, vil man over­ve­je at op­gi­ve be­hand­lin­gen. Men ik­ke før det.« Jeg tror, at man først og frem­mest skal tro på, at man har det rart, mens man er her. At man kan ha­ve det sjovt og pas­se si­ne ven­ner, fa­mi­lie og mand

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.