’ ’

BT - - DEBAT -

og ud­mel­din­ger­ne om at ta­ge vi­el­ses­rin­ge fra fo lk giv er nog­le min­del­ser om et af de sor­te­ste ka­pit­ler, na­zis­men, hvor det var det, man gjor­de. Selv­føl­ge­lig er det ik­ke det sam­me som at gas­se folk ihjel, men det er me­get vold­somt. Jeg kan godt for­stå, at sym­bo­lik­ken i lov­giv­nin­gen får folk i ud­lan­det til at stej­le. Og det har jo og­så va­e­ret in­ten­tio­nen. Når et land som Dan­mark ind­fø­rer na­tio­na­li­stisk, pro­tek­tio­ni­stisk og fa­mi­lie- og bør­ne­fjend­sk sig­nal­po­li­tik, så er min frygt, at an­dre lan­de vil gø­re det sam­me, og at det bli­ver et kapløb mod bun­den. Det er ret op­sigtsva­ek­ken­de, at Fol­ke­tin­get med åb­ne øj­ne la­ver en stram­ning, som Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et selv si­ger kan gi­ve en dom ved Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­sto­len.

SYM­BO­LIK­KEN I ASYL­STRAM­NIN­GER­NE

for­stå, at man in­ter­na­tio­nalt be­ma­er­ker aen­drin­gen i kur­sen i Dan­mark, men kri­tik­ken

er helt ude af pro­por­tio­ner. Vi er et af Dan­mark

de lan­de i ver­den, der gør mest for at ind­fø­rer hja­el­pe folk i nød. Vi er et af de bed­ste ste­der at kom­me til, og det er år­sa­gen na­tio­na­li­stisk, til, at asylan­sø­ge­re ta­ger igen­nem så man­ge eu­ro­pa­ei­ske lan­de, hvor man pro­tek­tio­ni­stisk

va­el­ger ik­ke at sø­ge asyl. Så at sam­men­lig­ne og fa­mi­lie- og os med Na­zi­tys­kland er us­ma­ge­ligt og gro­tesk. bør­ne­fjend­sk sig­nal­po­li­tik

an­tal flygt­nin­ge per ind­byg­ger, som an­dre EU-lan­de og­så bur­de gø­re. Men de vil­kår og de stram­nin­ger, man har la­vet, sen­der et klart sig­nal om, at man øn­sker, at asylan­sø­ge­re skal ta­ge an­dre ste­der hen, og det er der god grund til at kri­ti­se­re. De nye stram­nin­ger over­tra­e­der for­skel­li­ge kon­ven­tio­ner og de va­er­di­er, som Dan­mark og Eu­ro­pa er ba­se­ret på. Det er isa­er de nye reg­ler for fa­mi­lie­sam­men­fø­ring, som kan for­la­en­ge ven­te­ti­den med tre år, hvil­ket er EU-re­kord. Tre år er en evig­hed i et barns liv – og den her stram­ning ga­el­der alt­så nog­le af de mest sår­ba­re, krigs­flygt­nin­ge. Det er – desva­er­re – en ef­fek­tiv me­to­de til at skra­em­me flygt­nin­ge va­ek.

DAN­MARK TA­GER ET

JEG KAN GODT

et enormt asyl­pres va­e­ret nødt til at stram­me op. Vi gør ik­ke som Po­len, Ru­ma­e­ni­en el­ler Portu­gal, som kun har mod­ta­get en brøk­del af, hvad Dan­mark har. Vi er et af men­ne­skes­mug­ler­nes ynd­lings­mål, for­di vi har et at­trak­tivt vel­fa­erds­sam­fund. År­sa­gen til, at vi er så po­pu­la­er en desti­na­tion er jo net­op, at vi be­hand­ler folk så godt. Der er ba­re en gra­en­se for, hvor man­ge men­ne­sker vi kan mod­ta­ge, in­den det he­le bra­ser sam­men. Al­le lan­de­ne om­kring os stram­mer og­så op – Nor­ge, Sve­ri­ge og Fin­land.

DAN­MARK HAR PGA.

at Tys­kland har en me­get me­re om­fat­ten­de lov­giv­ning, hvor de ta­ger fle­re va­er­di­gen­stan­de fra asylan­sø­ge­re, end vi gør – men det er der ik­ke no­gen, der si­ger no­get til. Det var det sam­me, da vi kom med nog­le me­get nøg­ter­ne, fak­ta­ba­se­re­de annoncer i li­ba­ne­si­ske avi­ser. Vi blev kri­ti­se­ret mile­vidt for det, hvor­ef­ter man fandt ud af, at Tys­kland, Østrig og Nor­ge hav­de gjort det sam­me i åre­vis.

DET ER IRO­NISK,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.