Kon­tant­hja­elp og la­ve løn­nin­ger

Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti forta­el­ler ik­ke den ful­de sand­hed om kon­tant­hja­elpslof­tet

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Om et par uger skal vi i Fol­ke­tin­get be­hand­le re­ge­rin­gens og Dansk Fol­ke­par­tis for­slag om at ind­fø­re et kon­tant­hja­elpsloft og en så­kaldt 225-ti­mers re­gel. Der er lagt op til mas­si­ve nedska­e­rin­ger i de ar­bejds­lø­ses ydel­ser. Så mar­kan­te nedska­e­rin­ger, at bå­de Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og BL – Al­me­ne Bo­li­ger ad­va­rer imod, at tu­sind­vis af fa­mi­li­er er i fa­rezo­nen for at bli­ve sat på ga­den, for­di de slet og ret ik­ke vil va­e­re i stand til at be­ta­le de­res hus­le­jer og øv­ri­ge reg­nin­ger. I SIG SELV er det slemt nok, at den grup­pe af dan­ske­re, der har måt­tet be­ta­le igen-og-igen i lø­bet af he­le den øko­no­mi­ske kri­se, nu igen skal ha­ve øko­no­mi­ske pisk. Alt sam­men for at fi­nan­si­e­re skat­te­let­tel­ser til dem med de hø­je­ste ind­kom­ster. Men hvad Lars Løk­ke, Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og de an­dre ik­ke forta­el­ler, er, at la­ve­re ydel­ser til kon­tant­hja­elps­mod­ta­ge­re og­så på sigt vil fø­re til la­ve­re løn­nin­ger.

For i ef­ter­å­ret frem­lag­de Det Øko­no­mi­ske Råd – el­ler Vis­ma­en­de­ne i dag­lig ta­le – de­res års­rap­port.

Vis­ma­en­de­ne kon­klu­de­rer kort og godt, at la­ve­re of­fent­li­ge ydel­ser pres­ser løn­nen ned: Dag­pen­ge og kon­tant­hja­elp la­eg­ger en form for bund un­der løn­ni­veau­et på ar­bejds­mar­ke­det. Hvis ydel­ser­ne sa­et­tes ned, vil det tra­ek­ke i ret­ning af la­ve­re løn, me­ner de.

Der­med punk­te­rer Vis­ma­en­de­ne he­le lo­gik­ken bag høj­re­flø­jens an­greb på de ar­bejds­lø­ses dag­pen­ge og kon­tant­hja­elp. Og det er et ham­mer­slag i ho­ve­d­et på den sej­li­ve­de myte om, at det ik­ke kan be­ta­le sig at ar­bej­de.

For kon­tant­hja­el­pen er alt­så ik­ke kun en ydel­se for ar­bejds­lø­se dan­ske­re. Det er en in­di­rek­te ga­ran­ti for mind­ste­løn­nen på ar­bejds­mar­ke­det. Det er vel­kendt vi­den blandt ar­bejds­mar­ked­s­ø­ko­no­mer og øv­ri­ge eks­per­ter. RAP­POR­TEN FRA VIS­MA­EN­DE­NE er hel­ler ik­ke ny vi­den. Det er ble­vet sagt igen-og-igen af ta­en­ket­an­ke. Ce­vea, AE-Rå­det og Ro­ck­wool-Fon­den har gen­ta­get bud­ska­bet. Sidst­na­evn­tes Tor­ben Tra­na­es har blandt an­det ud­talt: »Sa­et­tes kon­tant­hja­el­pen ned, fal­der de la­ve­ste løn­nin­ger, og sa­et­tes kon­tant­hja­el­pen op, sti­ger løn­nin­ger­ne. Det kan ta­ge tid, men det vil ske.« Og det var fak­tisk pra­e­cis det, der ske­te i Tys­kland, hvor knap 6 mil­li­o­ner ty­ske­re får en løn, de re­elt ik­ke kan le­ve af.

Ja, selv Cepos har kon­klu­de­ret det sam­me. De­res che­fø­ko­nom Mads Pe­ter Hum­mel­gaard Thomsen, Hvad har det af be­tyd­ning for vo­res land, at der fo­re­går så lidt kor­rup­tion? Lund­by Han­sen har helt ae­r­ligt sagt, at »når kon­tant­hja­el­pen sa­en­kes, så vil mind­ste­løn­nen og­så bli­ve re­du­ce­ret, så sat­ser­ne igen kom­mer ta­et­te­re på hin­an­den«.

PA­NE­LET Vi har en fa­el­les in­ter­es­se i at ha­ve en kon­tant­hja­elp, man kan le­ve af

KER­NEN I DET kon­tant­hja­elpsloft, som Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti har fo­re­slå­et, er alt­så, at det ik­ke ba­re vil gø­re man­ge fa­mi­li­er fat­ti­ge­re. Det vil lang­somt, men gan­ske sik­kert, sa­en­ke løn­nin­ger­ne på det dan­ske ar­bejds­mar­ked. Det ta­ler par­ti­er­ne ik­ke højt om.

Der­for er for­sva­ret for ydel­ser på et an­sta­en­digt og ret­fa­er­digt ni­veau ik­ke kun en kamp for de ar­bejds­lø­se og fat­ti­ge i Dan­mark. Selv­om det for så vidt er grund nok at ka­em­pe for ydel­ser, men­ne­sker kan ha­ve en or­dent­lig til­va­e­rel­se af, så hand­ler det i li­ge så høj grad om en kamp for et ar­bejds­mar­ked med løn­nin­ger, man kan le­ve af. I ÅRE­VIS HAR høj­re­fløj­en, med skif­ten­de suc­ces, for­søgt at spil­le ar­bejds­lø­se og ud­sat­te ud mod de grup­per af dan­ske­re, der har fast ar­bej­de. Men når alt kom­mer til alt, så har vi en fa­el­les in­ter­es­se i at ha­ve en kon­tant­hja­elp, man kan le­ve af, og sam­ti­dig løn­nin­ger, der af­spej­ler en ret­fa­er­dig for­de­ling af vo­res vel­stand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.