Mi­cha­el Ja­ck­son skrev spil­mu­sik

BT - - NYHEDER -

FOR­FAT­TER Det har la­en­ge va­e­ret en sej­li­vet myte, at ’Kon­gen af Pop’ skrev en del af mu­sik­ken til Se­gas po­pu­la­e­re spil ’So­nic the Hed­ge­hog 3’ om det lyn­hur­ti­ge, blå pinds­vin, der kan bry­de lyd­mu­ren. Man kan ba­re gå ind på Youtu­be, hvor der lig­ger fle­re vi­deo­er, som pe­ger på lig­he­der mel­lem Mi­cha­el Ja­ck­sons san­ge og mu­sik­ken i det ani­me­re­de spil. Det skri­ver Huf­fing­ton Post iføl­ge Bil­l­bo­ard.

Men må­ske er der et gran af sand­hed i den skø­re kon­spira­tions­te­o­ri. Fle­re af fol­ke­ne bag com­pu­ter­spil­let, der ud­kom i 1994, be­kra­ef­ter i hvert fald po­p­stjer­nens ar­bej­de, selv­om Se­ga be­na­eg­ter det.

Ro­ger Hector, der er tid­li­ge­re di­rek­tør i Se­ga, forta­el­ler, at ’Thril­ler’-stjer­nen selv hen­vend­te sig til spil­fir­ma­et for at gi­ve ud­tryk for sin be­un­dring, og at han si­den fik ud­le­ve­ret en de­mo, som han kun­ne la­ve mu­sik til.

»Jeg var vir­ke­lig im­po­ne­ret over, hvor me­get af Mi­cha­el Ja­ck­sons lyd, der var i mu­sik­ken, sam­ti­dig med at det var helt nyt,« forta­el­ler Hector.

Ud­over Hector har tre af kom­po­ni­ster­ne, der er kre­di­te­ret for spil­let, be­kra­ef­tet Ja­ck­sons med­vir­ken. En af dem er Brad Buxer, som ar­bej­de­de sam­men med Ja­ck­son på al­bum­met ’Dan­gerous’.

»Jeg ar­bej­de­de sam­men med Mi­cha­el på ’Dan­gerous’-al­bum­met, og han for­tal­te mig, at han skul­le la­ve so­und­tra­ck­et til ’So­nic the Hed­ge­hog 3’. Han bad mig hja­el­pe ham med det,« min­des Buxer. Ik­ke til­freds Der har va­e­ret fle­re te­o­ri­er om, hvor­for Mi­cha­el Ja­ck­son ik­ke er kre­di­te­ret for ’So­nic 3’.

Nog­le pe­ger på, at spil­let ud­kom på det tids­punkt, hvor Ja­ck­son blev an­kla­get for se­x­mis­brug, hvil­ket fik Se­ga til at ta­ge af­stand fra stjer­nen, men den tid­li­ge­re ’Dan­gerous’kom­po­nist Buxer for­kla­rer i ste­det, at Ja­ck­son sim­pelt­hen ik­ke var til­freds med re­sul­ta­tet.

»Mi­cha­el vil­le ha­ve sit navn ta­get ud af spil­lets cre­dits, hvis de ik­ke kun­ne for­bed­re ly­den,« forta­el­ler Buxer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.