Si­re­ne-sang i am­bu­lan­cen

BT - - NYHEDER -

am­bu­lan­cer, så de for al­vor kan rul­le ud på de kø­ben­havn­ske ve­je fra på man­dag. Jes­per Fri­is de­mon­stre­rer, hvor­dan mu­sik­ken kon­kret vir­ker:

»Der er fem num­re på iPod’en. De er al­le af den be­ro­li­gen­de slags. Det fem­te num­mer er be­reg­net til børn, så vi kan va­ri­e­re, hvad vi spil­ler,« si­ger han. Sor­te­rer i ly­de­ne Over­ord­net er Jes­per Fri­is og kol­le­ga­er­ne gla­de for det nye til­tag, men han in­drøm­mer og­så, at der har va­e­ret en god po­r­tion skep­sis.

»Umid­del­bart ta­enk­te jeg, at det her er no­get pop, som ik­ke har den sto­re ef­fekt hos pa­tien­ter­ne, men jeg er over­be­vist om, at vi skal gi­ve det en chan­ce,« si­ger han og ud­dy­ber:

»Jeg tror ik­ke, det hja­el­per hos pa­tien­ter, der vir­ke­lig har det al­vor­ligt. Hel­ler ik­ke hos kol-pa­tien­ter har mu­sik­ken den sto­re ef­fekt. De­res stres­sni­veau er i for­vej­en så højt, at de ik­ke re­gi­stre­rer mu­sik­ken. Men nu må vi ven­te og se«.

Iføl­ge Per Thor­gaard kan mu­sik­ken dog ha­ve en ef­fekt på de fle­ste, for­di vi men­ne­sker er go­de til at sor­te­re i de ly­de, vi el­sker, og de ly­de, vi er min­dre gla­de for.

»Man kan sam­men­lig­ne det med et co­ck­tail­par­ty. Selv­om der er me­get larm rundt om­kring en, så er man sta­dig i stand til at hø­re, hvad hen­de den sø­de pi­ge si­ger. Vi sor­te­rer i ly­de­ne, og vi kan der­for ad­skil­le lar­men fra si­re­ner­ne fra mu­sik­ken,« forta­el­ler Per Thor­gaard.

De mu­si­kal­ske am­bu­lan­cer er en dansk op­fin­del­se, som ud­lan­det har vist in­ter­es­se for.

I 2015 fik idéen pri­sen for ’årets idé’ ved Da­nish Mu­sic Awards.

MU­SIK-AM­BU­LAN­CER Fra den 1. fe­bru­ar ind­fø­rer Re­gion Ho­ved­sta­den i sam­ar­bej­de med Falck 79 nye mu­sik-am­bu­lan­cer, hvor pa­tien­ter kan lyt­te til be­ro­li­gen­de mu­sik un­der trans­port til sy­ge­hus. Re­gion Nord­jyl­land har al­le­re­de ind­ført det mu­si­kal­ske til­bud til nord­jy­ske pa­tien­ter. Et forsk­nings­pro­jekt fra Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal vi­ser, at ot­te ud af 10 pa­tien­ter ven­der tom­me­len op for am­bu­lan­cer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.