Zi­ka-virus bre­der sig

BT - - NYHEDER -

Ge­ova­ne Silvas søn Gu­sta­vo Hen­rique (fo­to) er et af de man­ge børn, der i foster­til­stan­den har ta­get ska­de af, at mo­de­ren blev smit­tet med zi­ka-virus. Han er født med mi­cro­cep­ha­li, en neu­ro­lo­gisk ud­vik­lings­de­fekt, hvor ho­ve­d­et, spe­ci­elt kra­nie­hva­el­vin­gen, er min­dre end nor­malt. Smit­ten spre­der sig sa­er­lig hur­tigt i Bra­si­li­en, men myn­dig­he­der­ne vur­de­rer, at mel­lem 440.000 og 1,3 mio. per­so­ner er smit­tet på ver­dens­plan. Syg­dom­men er kon­sta­te­ret i 27 lan­de i Mel­lemog Sy­da­me­ri­ka de se­ne­ste ni må­ne­der og spre­der sig med stor hast.Tirs­dag blev den før­ste dan­sker, der hav­de rejst i Sy­dog Mel­le­ma­me­ri­ka, be­hand­let for si­ne symp­to­mer på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal.

Zi­ka-virus smit­ter gen­nem stik fra ae­des-myg, og smit­ten kan bå­de gi­ves vi­de­re fra mor til fo­ster og gen­nem seksu­elt over­ført smit­te. Sund­heds­sty­rel­sen an­be­fa­ler der­for, at gravi­de kvin­der ud­sky­der rej­ser til Syd- og Mel­le­ma­me­ri­ka. De bra­si­li­an­ske myn­dig­he­der ka­em­per hårdt for at be­ka­em­pe den farlige virus, in­den de olym­pi­ske le­ge åb­ner i Bra­si­li­en til au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.