Ty­re­fa­eg­ter med ble

BT - - NYHEDER -

TRA­DI­TION Det har stå­et på i ge­ne­ra­tio­ner – i hvert fald i nog­le ty­re­fa­eg­ter­fa­mi­li­er: Når en ma­ta­dor bli­ver far, gen­nem­fø­rer han i lø­bet af bar­nets før­ste le­ve­år en kamp mod en ty­r­e­kalv med sit af­kom på ar­men el­ler skul­dre­ne. Det fo­re­går i sa­gens na­tur un­der pri­va­te for­mer, og in­gen hav­de ta­get vi­de­re no­tits af tra­di­tio­nen, før Fran­ci­sco Ri­ve­ra i søn­dags fik den – set i baks­pej­let – no­get tvivls­om­me idé at of­fent­lig­gø­re et bil­le­de fra ’ind­vi­el­ses­ri­tu­a­let’ for sin blot fem må­ne­der gam­le dat­ter på In­s­ta­gram.

»De­but for Car­men, fem­te ge­ne­ra­tion af ty­re­fa­eg­te­re i vo­res fa­mi­lie,« skrev Ri­ve­ra, der er søn og bar­ne­barn af le­gen­der­ne Paquir­ri og An­to­nio Or­doñez, stolt un­der sit bil­le­de, og så brød hel­ve­de løs.

Med ly­nets hast ka­ste­de en ha­er­ska­re af in­ter­net­bru­ge­re sig over ty­re­fa­eg­te­ren. En­kel­te føl­te sig oven i kø­bet for­an­le­di­get til at true ham på li­vet, som sik­re­de man bedst lil­le Car­mens tarv ved at gø­re hen­de fa­der­løs. Ad­fa­erd fra en an­den tid Den re­ak­tion hav­de Ri­ve­ra gi­vet­vis reg­net med. Me­re over­ra­sken­de er det, at og­så fle­re myn­dig­he­der har valgt at gå ind i sa­gen – heri­blandt Spa­ni­ens kon­ser­va­ti­ve re­ge­ring, der el­lers ik­ke in­ter­es­se­rer sig over­va­el­den­de for hver­ken bør­ne- el­ler dy­re­va­erns­spørgs­mål.

»Det er un­der in­gen om­sta­en­dig­he­der ac­cep­ta­belt at ud­sa­et­te en min­dre­årig for den ri­si­ko, og fa­de­ren bur­de ta­en­ke sig om,« lød det tirs­dag fra sund­heds­mi­ni­ster An­to­nio Alonso. Kort ef­ter be­slut­te­de an­kla­ge­myn­dig­he­den at ind­le­de en ef­ter­forsk­ning.

Imens fø­ler sig end­nu en gang for­fulgt. Ad­skil­li­ge af Ri­ve­ras kol­le­ger har som sym­pa­ti­ak­tion of­fent­lig­gjort lig­nen­de fo­to med de­res børn, og ty­re­fa­eg­ter­kri­ti­ke­re har talt hans sag i avi­ser­ne.

»Hvor­for er det i or­den, at fora­el­dre la­der de­res børn del­ta­ge i farlige ak­ti­vi­te­ter som de ca­ta­lan­ske men­ne­sketår­ne, el­ler til­la­der, at vi­deo­spil ae­der de­res hjer­ne op,« spør­ger An­to­nio Lo­ca i El País og sva­rer selv:

»Det er selv­føl­ge­lig for­di in­gen po­li­tisk ukor­rek­te ty­re er in­vol­ve­re­de.«

Tja, el­ler og­så hand­ler det om, at tå­l­mo­dig­he­den med ty­re­fa­egt­nin­gens tidslo­m­me af ad­fa­erd fra en an­den tid er ved at slip­pe op.

Iføl­ge en meningsmåling of­fent­lig­gjort kort før jul er kun 19 pct. af spa­ni­er­ne til­ha­en­ge­re af den så­kald­te na­tio­nal­fest.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.