Ro­ads­how

BT - - KULTUR -

FILM

’The Big Short’ Ko­me­die ******

In­struk­tør Adam McKay stil­ler den­ne gang skar­pt på sel­ve­ste Wall Stre­et 2008. Her mø­der vi en grup­pe øko­no­mi-nør­der og out­si­de­re, der al­le har en for­nem­mel­se af, at gul­vet er ved at ry­ge ud af sy­ste­met.

Men i ste­det for at ad­va­re og i fa­el­les­skab for­sø­ge at for­hin­dre ned­t­u­ren, me­ler al­le de­res egen ka­ge. Og i in­struk­tør Adam McKays film er selv hel­te­ne tem­me­lig an­løb­ne.

Va­erst af dem al­le er Chri­sti­an Ba­les ae­k­le spe­ku­lant Mi­cha­el Bur­ry, der sat­ser sin for­mue på den kom­men­de ned­t­ur, som om Wall Stre­et var ét stort ka­si­no. Og selv om bå­de Ste­ve Ca­rell og Ry­an Gos­ling som hhv. hed­ge­fund ma­na­ger Mark Baum og bank­rå­d­gi­ver Je­red Van­nett va­em­mes ved kynismen, der om­gi­ver dem, kan de hel­ler ik­ke la­de va­e­re med at skum­me flø­den, før ma­el­ken for al­vor bli­ver sur.

For os al­min­de­li­ge dø­de­li­ge kan den fi­nan­si­el­le ned­t­ur va­e­re skru­pu­mu­lig at for­stå. Men Adam McKay for­mår mor­somt at for­kla­re de kom­pli­ce­re­de øko­no­mi­ske sam­men­ha­en­ge, så selv en fil­man­mel­der (na­e­sten) for­står det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.