Rifbjerg spid­der fra gra­ven

BT - - KULTUR -

NY ERIN­DRINGS­BOG Det er min­dre end et år si­den, Klaus Rifbjerg dø­de - og al­le­re­de nu ud­kom­mer en erin­drings­bog, ’Til ret­te ved­kom­men­de’, ba­se­ret på et el­ler fle­re af de man­ge ma­nuskrip­ter, den sto­re for­fat­ter, me­nings­ma­ger og lej­lig­heds­vis sa­ti­ri­ker ef­ter­lod sig. Iføl­ge den fi­re­stjer­ne­de an­mel­del­se i da­gens Berlingske un­der­byg­ger bi­o­gra­fi­en, hvad hans la­e­se­re vid­ste i for­vej­en: li­ge så sva­er­me­risk for­fi­net Rif­b­jergs ly­rik kun­ne va­e­re, li­ge så aet­sen­de ond kun­ne han op­tra­e­de over for sam­ti­di­ge kul­tur­per­son­lig­he­der.

»(...)In­for­ma­tions Erik SkyumNi­el­sen kal­des sar­ka­stisk ’Hans Hel­lig­hed Erik Skyum-Ni­el­sen’ og si­ges at hø­re til blandt ’de hovskis­novski selv­go­de’ og de ’opbla­e­ste nar­re’, der er ’sam­men­sat af li­ge de­le min­dre­va­erd og gran­dios sel­vover­vur­de­ring’ (...) Me­re føl­som, uden at bli­ve sukret, er han i be­skri­vel­ser­ne af Ni­els Bar­fo­ed, som han kal­der ’de rig­ti­ge for­bin­del­sers me­ster’, hvor­med han an­ty­der, at han er bed­re til at net­wor­ke end til at skri­ve,« skri­ver Ber­ling­s­kes an­mel­der.

For­fat­te­ren Hen­rik Stan­gerup - et af Rif­b­jergs man­ge ynd­lings­of­re und­går hel­ler ik­ke at bli­ve spid­det med Rif­b­jergs fyl­de­pen. Det er fak­tisk mit døds­le­je! »Stan­gerup var uli­de­lig i al sin for­d­ruk­ne selv­prom­ove­ring og lod sin ’ula­e­kre horn­lyd over­dø­ve alt’. Der­til kom hans ko­los­sa­le ego, som il­lu­stre­res med en ko­ste­lig hi­sto­rie, hvor Stan­gerup er på be­søg hos den uhel­bre­de­ligt sy­ge for­fat­ter Elsa Gress, an­gi­ve­ligt den ene­ste, der til sidst kun­ne ud­hol­de ham. Og ’da Hen­rik be­søg­te hen­de på sy­ge­hu­set, bad hun ham på et tids­punkt hol­de op med at ta­le om sig selv he­le ti­den, det var trods alt hen­des døds­le­je!’.«

Hel­ler ik­ke kul­tur­per­son­lig­he­der som Gress selv, Poul Borum, an­mel­de­ren Lars Bukdahl, Ole Sart­re el­ler Tor­kild Bjørn­vig går ram for­bi. Der fo­re­kom­mer li­ge­frem me­re el­ler min­dre hel­hjer­tet selv­kri­tik.

An­mel­de­ren be­skri­ver bo­gen som lyst­la­es­ning for folk, der hol­der af Rif­b­jergs per­fi­di­te­ter, men den stil­ler og­så spørgs­må­let, om der over­ho­ve­det er brug for fle­re Rifbjerg-bø­ger. Med den­nes enor­me pro­duk­tion in men­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.