LANGT FRA ME­DA

BT - - EM I HÅNDBOLD -

NED­T­UR stil­le­de med na­e­sten re­ne re­ser­ver grun­det man­ge ska­der. Al­li­ge­vel vandt de 25-23 over Dan­mark. Far­vel og tak til EM.

For an­den slut­run­de i tra­ek ry­ger Gud­mun­dur Gud­munds­son skuf­fen­de ud med Dan­mark før me­dal­je­kam­pe­ne. Før det sjove.

»Jeg er me­get skuf­fet. Dybt skuf­fet. Vi har ar­bej­det utro­ligt hårdt, tra­e­net godt, spil­let godt he­le slut­run­den. Det er ek­stremt hårdt, men nu er det ude af vo­res ha­en­der. Okay, vi kun­ne ha­ve tabt den­ne kamp og gå­et vi­de­re, hvis vi hav­de vun­det over Sve­ri­ge. Men alt kan ske. Vi smi­der det va­ek i kam­pen mod Sve­ri­ge,« si­ger land­stra­e­ne­ren.

»He­he… Nej, det sy­nes jeg ik­ke. Jeg er me­get til­freds med man­ge ting. Men jeg har an­svar for hol­det, og jeg ta­ger an­svar he­le ti­den, og jeg er me­get kri­tisk.«

Al­tid pres­set

»Jeg er al­tid pres­set i det her job. Hver ene­ste dag.«

»Jeg må ba­re si­ge, jeg ar­bej­der så hårdt som mu­ligt, vi har spil­let me­get godt na­e­sten he­le slut­run­den og­så den­ne kamp. Så jeg kan ik­ke se, at vi ik­ke skul­le ha­ve et hold på vej. Det må an­dre vur­de­re… Som må­ske er bed­re end mig til det.«

»Det sy­nes jeg ik­ke. Der blev snak­ket me­get om for­sva­ret før slut­run­den - så da­ek­ke­de vi ik­ke fladt nok, og hvad ved jeg. Men vi har da­ek­ket fan­ta­stisk godt he­le slut­run­den. Vi har få­et nog­le nye spil­le­re ind. Vi har aen­dret nog­le ting. Så­dan er det. Hvad skal jeg si­ge me­re?«

»Ja… Jeg vil si­ge, det er mar­gi­na­ler, som er imod os i kam­pen i går (mod Sve­ri­ge, red.). Hvis vi vandt i den, hav­de vi gjort al­le gla­de. Så­dan er der kort vej fra glad til sur. Det er ét

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.