Stør­ste fi­a­sko i ny­e­re

BT - - EM I HÅNDBOLD -

HVIL­KEN NED­T­UR. HVIL­KET chok. Hvil­ken helt igen­nem uven­tet og vold­som derou­te for det dan­ske her­re­lands­hold. Det selv­sam­me lands­hold, der i man­ge år har va­e­ret en me­dal­je­mag­net af de helt sto­re. Et so­lidt suc­cesta­ep­pe at var­me sig på i den kol­de og lidt tri­ste ja­nu­ar. Det lands­hold, der no­to­risk knyt­ter sig hø­je for­vent­nin­ger til.

Ja, det lands­hold blev sendt ud af EM på bag­del og al­bu­er ef­ter en gi­gan­tisk skuf­fel­se mod mid­del­må­di­ge Tys­kland.

Der­med kik­se­de Dan­mark stort for an­den dag i tra­ek. To kik­se­de mat­ch­bol­de mod mid­del­må­di­ge hånd­bold­na­tio­ner har de dan­ske spil­le­re smidt va­ek på 24 ti­mer. Be­va­res, tirs­da­gens kamp mod Sve­ri­ge var som så­dan ik­ke en de­ci­de­ret mat­ch­bold, men hav­de Dan­mark holdt kon­cen­tra­tio­nen i det op­gør og kørt sej­ren hjem, hav­de de va­e­ret klar til se­mi­fi­na­ler­ne trods gårs­da­gens ne­der­lag på 23-25 mod Tys­kland. Men så­dan gik det ik­ke. Dan­mark kna­ek­ke­de, da det spid­se­de til mod ty­sker­ne. Det vir­ke­de som om, fryg­ten for at fejle blev stør­re end tro­en på eg­ne ev­ner.

Jeg har tid­li­ge­re skre­vet i en klum­me, at ’det må ik­ke gå galt, det går ik­ke galt’ ef­ter den flot­te dan­ske sejr over Spa­ni­en i før­ste op­gør i mel­lem­run­den, hvor fle­re – in­klu­siv mig selv – smed Dan­mark op som en af guld­bej­ler­ne ved EM.

Men galt... Ja, det gik det. Og dan­sker­ne styr­te­de ned fra de­res sta­tus som guld- og me­dal­je­kan­di­dat. Med et brag, der gi­ver ke­de­lig gen­lyd i ny­e­re dansk hånd­bold­hi­sto­rie. Og jeg er helt ae­r­ligt chokeret over, at det kun­ne kom­me der­til. LAD OS HOP­PE ud på ba­en­ken. Der sid­der land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son. Han har nu i si­ne før­ste to slut­run­der for­sømt at fø­re de sej­r­svan­te dan­ske­re til se­mi­fi­na­ler­ne. Det er ik­ke sket si­den be­gyn­del­sen af det­te årtu­sin­de, at der er gå­et to slut­run­der i tra­ek uden dansk se­mi­fi­na­le­del­ta­gel­se.

Det forta­el­ler no­get om, hvil­ken sta­bil fak­tor Dan­mark har spil­let i herrehåndbolden. Men hvad er der gå­et galt i de her to før­ste slut­run­der un­der island­ske Gud­munds­son?

Jeg kon­sta­te­rer, at lands­hol­det nu fle­re gan­ge er fal­det igen­nem i en grad, de ik­ke gjor­de un­der Ul­rik Wil­bek – mod mod­stan­de­re, de helt sim­pelt skal va­e­re i stand til at be­sej­re. Mod­stan­de­re, som ik­ke har et hold­kort, der rum­mer sam­me kva­li­tet som dan­sker­ne. Sid­ste år var det mod Ar­gen­ti­na og Tys­kland ved VM, hvor det kik­se­de. Og ved det­te EM? Ja, spil­ler­ne sag­de det selv før mel­lem­run­den: ’Sve­ri­ge og Tys­kland skal vi slå’. Men det gjor­de de ik­ke. Og den dan­ske fi­a­sko kan ik­ke und­gå at få spørgs­mål til at pop­pe op om­kring spil­ler­nes men­ta­li­tet, pa­rat­hed, tra­e­ne­rens for­må­en, tro­en på kon­cep­tet og frem­tids­per­spek­ti­ver­ne. DEN PA­LET AF dår­lig­dom bur­de al­drig va­e­re op­stå­et ef­ter et op­gør mod et tysk hold, der ik­ke til­hø­rer ver­den­stop­pen. He­le cre­men af dansk her­re­hånd­bold – mi­nus ska­de­de René Toft – mod et tysk Bhold, der er de­ci­me­ret i sja­el­den set grad på grund af et ska­des­ma­re­ridt; det skal va­e­re en op­ga­ve, som dan­sker­ne kan lø­se.

Men det kun­ne de ik­ke. Og det er sva­ert at fin­de for­kla­rin­ger­ne li­ge nu.

Skul­le Dan­mark ha­ve ta­get me­re høj­de i for­sva­ret for at neut­ra­li­se­re de ty­ske kryds? Skul­le man ha­ve prø­vet at ta­ge Nik­las Lan­din ud og spil­le syv mod seks i an­gre­bet, når de gik højt på Mik­kel Han­sen og Mi­cha­el Dam­gaard? Un­der­vur­de­re­de Dan-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.