’En liga i be­va­e­ge

BT - - POLEN 2016 -

Su­per­liga­en, som den ser ud li­ge nu, er no­get fat­ti­ge­re, end den liga, der for halvan­den må­ned si­den gik på ju­le- og vin­ter­fe­rie hid­sigt med at ska­be de trup­per, som kan for­lø­se målsa­et­nin­ger­ne.

Vi har blandt an­det set det i FC Nord­s­ja­el­land, der la­en­ge har va­e­ret bil­le­det på den sun­de klub, der ik­ke sat­se­de på ret me­get an­det end at va­e­re den sun­de klub. Man for­nem­mer an­tyd­nin­gen af ba­re lidt stør­re arm­be­va­e­gel­ser med Kas­per Hjul­mand og de nye bri­ti­ske eje­re ,og jeg gla­e­der mig til at se en spil­ler som To­bi­as Mik­kel­sen ven­de hjem til Su­per­liga­en. BRØND­BY HAR OVER­RA­SKET mig i det­te vin­due ved at gø­re så me­get, som man har gjort. Det har va­e­ret sundt at få gjort op med fejl­in­ve­ste­rin­ger­ne i Al­mebäck, Semb Ber­ge og Ras­ha­ni. Flov­he­den over, hvor me­get man har (fejl)in­ve­ste­ret i de tre spil­le­re bør sta­dig svi­de der­u­de, men okay nu er pla­ste­ret flå­et af, og man har i Ka­mil Wilczek hen­tet en spil­ler, som jeg in­drøm­mer al­drig at ha­ve set spil­le en hel fod­bold­kamp, men som jeg kon­sta­te­rer har va­e­ret top­sco­rer i den pol­ske liga, og det, sy­nes jeg, duf­ter af no­get. Det gør David Boysen og­så - det er

fra den na­est­bed­ste ra­ek­ke. I OB er Kent Ni­el­sen i gang med at hen­te spil­le­re til den de­fen­siv, der i pe­ri­o­der af ef­ter­å­ret ik­ke fand­tes. Det er selvsagt en be­ga­vet stra­te­gi, men jeg sav­ner sta­dig at se den kva­li-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.