FCN vil byg­ge per

BT - - POLEN 2016 -

Kas­per Hjul­mand rej­ser sig, kø­rer et whi­te­bo­ard til si­de og pe­ger på et stort skilt på va­eg­gen med FCNs va­er­disa­et: ’Holdånd, de­di­ka­tion, mod og gla­e­de’. En ny va­er­di er på vej: Skal gi­ve til­ba­ge »Det hand­ler om at gi­ve til­ba­ge. Til hol­det. Til ham du spil­ler ved si­den af. Til din fa­mi­lie. Til dit lo­kal­sam­fund. At gi­ve til­ba­ge er en del af at ska­be et godt team, et godt hold, et godt land, et godt men­ne­ske. Vi de­fi­ne­rer suc­ces som at prø­ve at gø­re det bed­ste hver dag. Det gør du ik­ke, hvis du kun spil­ler for dig selv. Det hand­ler selv­føl­ge­lig om at ska­be en

TORS­DAG 28. JA­NU­AR 2016 for­ret­nings­mo­del, men og­så om at hja­el­pe folk med at få en ud­dan­nel­se, ska­be en frem­tid gen­nem ud­dan­nel­se og en frem­tid gen­nem alt det, du la­e­rer i fod­bold. Det in­ter­es­san­te er, hvor godt vi kan ud­dan­ne spil­le­re for at få dem op på et hø­je­re ni­veau tid­li­ge­re,« for­kla­rer Hjul­mand. me­ning med de ting, jeg gør. For mig er det må­ske ik­ke nok at gå ud og sør­ge for at vin­de na­e­ste kamp. Jeg bli­ver nødt til at stå op med en ret­ning for or­ga­ni­sa­tio­nen og for dem, jeg ar­bej­der med. Jeg skal ha­ve en vi­sion for det, jeg gør, for at gø­re mit bed­ste. Men jeg kun­ne og­så se mig selv i an­dre job. Det er ik­ke en zenop­le­vel­se el­ler et stort kald, som jeg er nødt til føl­ge, men det hand­ler om det, Mor­ten Al­ba­ek (be­sty­rel­ses­med­lem i Brønd­by, fi­lo­sof m.m., red.) kal­der ka­pi­ta­li­stisk hu­ma­nis­me. Man kan gø­re no­get godt, men sam­ti­dig for­sø­ge at ha­ve en god for­ret­nings­mo­del. Man kan gå ef­ter at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.