Rson­lig­he­der

BT - - POLEN 2016 -

vin­de på det, der for mig er den rig­ti­ge må­de.«

I de kom­men­de seks må­ne­der vil det va­e­re sva­ert at se for­skel­len på det nye og gam­le FCN. Li­ge nu ar­bej­der Hjul­mand, Ver­non og re­sten af or­ga­ni­sa­tio­nen på at la­eg­ge pla­ner, an­sa­et­te co­a­ches til ka­rak­te­ro­p­byg­nings­un­der­vis­nin­gen og for­bed­re scou­ting­de­len. Frem­over skal ung­doms­hol­de­ne del­ta­ge i fle­re in­ter­na­tio­na­le tur­ne­rin­ger, hvor de og­så vil bli­ve blan­det med de­res ve­stafri­kan­ske ’klubkam­me­ra­ter’ for at for­bed­re den se­ne­re in­te­gra­tion i Farum og for at ud­vik­le spil­ler­ne fra beg­ge lej­re. I dis­se da­ge er en de­le­ga­tion fra FC Nord­s­ja­el­land i Ghana, og se­ne­re skal U17-hol­det af sted for ik­ke ba­re at be­sø­ge aka­de­mi­et, men for og­så at kom­me ud i en lands­by, va­ek fra kom­fortzo­nen og ud i si­tu­a­tio­ner, der ud­for­drer de­res gra­en­ser. Det er en del af ud­dan­nel­sen. Un­ge skal li­de ne­der­lag »En af mi­ne ynd­lings­hi­sto­ri­er er den om NASA (den ame­ri­kan­ske rum­fart­sad­mi­ni­stra­tion, red.). Man fo­re­stil­ler sig, at de kun an­sa­et­ter folk, der har gå­et igen­nem sko­le­sy­ste­met med re­ne topka­rak­te­rer, men i vir­ke­lig­he­den an­sa­et­ter de ik­ke no­gen, der ik­ke har mødt mod­gang

KORT FOR­TALT

FCN EJES

PAT­HWAYS GROUP BE­STÅR AF:

TOM VER­NON

FCN VIL TA­GE i li­vet for si­den at kom­me til­ba­ge på ret­te spor. Når man sid­der i en rum­ra­ket og kom­mer i pro­ble­mer, går det ik­ke, hvis man al­drig tid­li­ge­re i sit liv er stødt på pro­ble­mer,« si­ger Tom Ver­non.

»Vi er nødt til at gi­ve vo­res un­ger nog­le ne­der­lag. Hvor­dan skal de kun­ne kla­re sig, hvis ik­ke de har op­le­vet mod­gang? Jeg er selv far, og vi prø­ver at ska­be de per­fek­te om­gi­vel­ser for vo­res børn, men det er jo for­fa­er­de­ligt at vil­le ha­ve, at ens børn er gla­de he­le ti­den, for så­dan for­be­re­der man dem ik­ke til vir­ke­lig­he­den. Der­for si­ger jeg til dren­ge­ne på aka­de­mi­et i Ghana, at vi ik­ke kom­mer til at ro­se dem ba­re for at få dem til at skri­ve un­der på en ny kon­trakt. Vi er dem, der kom­mer til at gø­re li­vet sva­ert for dem, for vi vil for­be­re­de dem på et liv i pro­fes­sio­nel fod­bold. Så­dan kom­mer de og­så til at op­le­ve det her i FC Nord­s­ja­el­land.«

»Me­get, men ik­ke alt. Det vil vi fin­de ud af i den kom­men­de tid. I Ghana har vi et punkt i ud­dan­nel­sen, der hand­ler om, hvor­for sort magi ik­ke vir­ker. Det er ik­ke sik­kert, det er nød­ven­digt i Dan­mark,« si­ger Tom Ver­non.

Med et smil.

af Pat­hways Group med tid­li­ge­re Man­che­ster Uni­ted-scout Tom Ver­non i spid­sen.

Robert Finch (en­gelsk fi­nans­rig­mand), Dan Di­ck­in­son (ame­ri­kansk for­ret­nings­mand) og Jo­hn Powers (New York-ba­se­ret ejen­doms­hand­ler). Tom Ver­non be­sty­rel­ses­med­lem og for­mand for FCN. Iføl­ge Tom Ver­non er in­ve­sto­rer­ne in­ter­es­se­re­de i på et tids­punkt at få de­res pen­ge til­ba­ge, men har in­gen pla­ner om at tje­ne pen­ge på pro­jek­tet.

grund­lag­de i 1999 Right to Dream, et fod­bol­da­ka­de­mi i Ghana, hvor­fra en snes spil­le­re er kom­met vi­de­re til stør­re klub­ber i Eu­ro­pa. Fle­re spil­le­re er i dag en del af Man­che­ster Ci­tys aka­de­mi. Aka­de­mi­et har dog ud­vik­let fle­re til scho­lars­hips i USA, end til fod­bold­spil­le­re til Eu­ro­pa.

imod spil­le­re fra Right to Dream, de vil bli­ve in­te­gre­ret på Superliga-hol­det over tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.