Ri­is og Sei­er går sam­men om nyt pro­jekt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TEAM RI­IS-SEI­ER in­ter­es­se for, hvor­for Bjar­ne Ri­is og jeg far­ter lidt rundt sam­men for ti­den. Jeg kan dog ik­ke si­ge sa­er­lig me­get om det end­nu. Men det kan jeg snart. Så spørgs­må­let er HVOR in­ter­es­se­re­de I vir­ke­lig er? Hvis jeg får me­re end 1000 li­kes på den­ne up­da­te, så op­ly­ser jeg da­to­en for, hvor­når vi løf­ter slø­ret.«

Der pir­re­de nys­ger­rig­he­den blandt Lars Sei­er Chri­sten­sens man­ge føl­ge­re, så de 1000 li­kes kom gan­ske hur­tigt.

»OK. Det vir­ker som in­teres­sen for Bjar­ne Ri­is’ og mit sam­ar­bej­de er til­ste­de. Tak for det,« skrev den tid­li­ge­re Saxo Bank­top­chef så.

»Vi ser beg­ge frem til at frem­la­eg­ge vo­res pla­ner for Ri­is/Sei­er-pro­jek­tet ved et pres­se­mø­de25. Fe­bru­ar kl 12.30 på Ho­tel d’Ang­le­ter­re. Tu­sind tak for in­teres­sen og støt­ten. Bed­ste hil­se­ner, Bjar­ne Ri­is og Lars Sei­er Chri­sten­sen.« Med si­den CSC Saxo Bank ind­t­rå­d­te op­rin­de­ligt i cy­kel­sport i 2008 sam­men med CSC, men i 2009 og 2010 kom hol­det til at hed­de Saxo Bank.

I 2011 blev nav­net Saxo Bank-Sun Gard, in­den Tin­koff trå­d­te ind på sce­nen i 2012.

Sid­ste år fy­re­de den rus­si­ske hol­de­jer, Oleg Tin­kov, imid­ler­tid Bjar­ne Ri­is som ma­na­ger for hol­det, og i slut­nin­gen af 2015 med­del­te Saxo Bank så, at de ik­ke la­en­ge­re vil­le va­e­re med i sa­m­ar­bej­det med den rus­si­ske bank

Men nu er der til­sy­ne­la­den­de et nyt cy­kel­hold i stø­be­ske­en mel­lem Bjar­ne Ri­is og Lars Sei­er Chri­sten­sen, og det kan ik­ke si­ges at va­e­re en ka­em­pe over­ra­skel­se.

Bjar­ne Ri­is og Lars Sei­er Chri­sten­sen har igen­nem åre­ne ud­vik­let et na­ert ven­skab, og ven­ska­bet fort­sat­te, selv­om Bjar­ne Ri­is ra­ge­de uklar med Oleg Tin­kov.

I slut­nin­gen af 2015 mød­tes de to f.eks. i Du­bai, og Lars Sei­er Chri­sten­sen lag­de ef­ter­føl­gen­de og­så et bil­le­de op på Fa­ce­book af sig selv og Bjar­ne Ri­is i Fi­ren­ze.

Bil­le­det fra Fi­ren­ze valg­te rig­man­den i går ef­ter of­fent­lig­gø­rel­sen af pres­se­mø­det i na­e­ste må­ned at la­eg­ge på som sit Fa­ce­book pro­fil-fo­to.

Alt ty­der der­for på, at der er no­get stort i ga­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.