Nyt Ri­is­hold på vej?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DER ER ET ven­skab, der bin­der Bjar­ne Ri­is og tid­li­ge­re Saxo Bank-di­rek­tør Lars Sei­er Chri­sten­sen, men det blev i af­tes af­slø­ret, at det ik­ke kun har va­e­ret for hyg­gens skyld, at de to har mød­tes på re­stau­ran­ter i blandt an­det Du­bai, på Mall­orca og i Kø­ben­havn.

Der er lagt pla­ner for et fa­el­les pro­jekt, som Lars Sei­er og Bjar­ne Ri­is vil pra­e­sen­te­re i Kø­ben­havn den 25. fe­bru­ar.

De kom­mer iføl­ge mi­ne op­lys­nin­ger til at pra­e­sen­te­re et cy­kel­hold. Det var, hvad vi hør­te i af­tes, og det er selv­føl­ge­lig og­så det ene­ste me­nings­ful­de med Ri­is som en cen­tral ak­tør i pro­jek­tet.

Men de se­ne­re må­ne­der, hvor vi på BT har be­skre­vet nog­le af mø­de­r­ne mel­lem Sei­er/Ri­is og de øv­ri­ge med­lem­mer af de­res net­va­erk, har vi og­så hørt, at der kan gem­me sig me­re end ba­re cyk­ling i pro­jek­tet.

Det hø­rer vi sta­dig. JEG GØR MIG ik­ke an­dre fo­re­stil­lin­ger, end at Lars Sei­er og Bjar­ne Ri­is selv­føl­ge­lig re­tur­ne­rer til cy­kel­spor­ten i hø­je­ste ind­flyv­nings­høj­de. Der er in­tet i de­res ek­stra­va­gan­te samva­er, der ri­mer på an­det end før­ste klas­se, så det dan­ske cy­kel­pu­bli­kum kan, tror jeg, godt se frem til, at Ri­is er til­ba­ge på øver­ste ni­veau.

Der har han ik­ke va­e­ret, si­den han blev ha­eldt ud af sit gam­le cy­kel­hold, da dets nye ejer, den sten­ri­ge rus­ser, Oleg Tin­koff, og han på in­gen må­de kun­ne fin­de en fa­el­les to­ne­art.

Her­ef­ter fulg­te en rap­port fra Dan­marks Idra­ets­for­bund og An­ti Do­ping Dan­mark, der af­da­ek­ke­de og kon­klu­de­re­de, at Ri­is le­ve­re­de et hi­sto­risk le­del­ses­svigt på ik­ke mindst det da­va­e­ren­de Team CSC ved at va­e­re vi­den­de om, at der blev brugt do­ping på hol­det.

Og un­der­sø­ger­ne var af den op­fat­tel­se, at man hav­de fun­det do­ku­men­ta­tion nok til at rej­se en sag, hvis ik­ke man var kom­met for sent i for­hold til do­pin­greg­ler­nes fora­el­del­ses­fri­ster.

Ri­is frem­stod med en tro­va­er­dig­hed så rin­ge som i sin ak­ti­ve kar­ri­e­re, da han som den ene­ste ik­ke kun­ne hu­ske de de­tal­jer, som al­le om­ring ham kun­ne hu­ske fra den tid. MEN TOUR DE Fran­ce vi­ste nok en­gang, at Ri­is har en sa­er­lig plads i be­folk­nin­gen og en sa­er­lig ev­ne til at få en ny chan­ce. De nye chan­cer har der va­e­ret man­ge af i lø­bet af kar­ri­e­ren, men da hi­sto­ri­er­ne om et mu­ligt co­me­ba­ck be­gynd­te i lø­bet af som­me­ren, for­nem­me­de man hur­tigt, at strøm­nin­gen var, at man var klar til at gi­ve Ri­is end­nu en.

Når jeg ser Ri­is, ser jeg sta­dig mest en cy­kel­le­der, der har lø­jet sig frem gen­nem me­get, og som ik­ke har gre­bet de mu­lig­he­der, der bød sig på hans vej for at forta­el­le den ful­de og san­de hi­sto­rie.

Han for­tal­te al­drig me­re, end han selv hav­de brug for for at hol­de liv i sin egen kar­ri­e­re.

Der­for kan Ri­is i slut­nin­gen af fe­bru­ar pra­e­sen­te­re, at han kom­mer til­ba­ge til cy­kel­spor­ten.

BTS SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.