Brø­let Ele­ver i op­rør

BT - - NYHEDER -

» Jeg sy­nes, det er fi nt nok. Nor­malt har jeg fri klok­ken halv tre, men nog­le gan­ge får jeg tid­li­ge­re fri. Jeg sy­nes ik­ke, jeg er i sko­le for lang tid, « si­ger ot­te­åri­ge Lou­i­se Toft e, som går i 2. klas­se på Ris­skov Sko­le. Lil­le­sø­ster So­fi e Toft e på syv år, som går i 1. klas­se på sam­me sko­le, kan dog godt sy­nes, at det er lidt hårdt at væ­re i sko­le til klok­ken 14.30 nog­le da­ge. » Det er lidt lang tid, sy­nes jeg, men vi har man­ge pau­ser, « for­tæl­ler hun. De blev i går hen­tet af de­res far Mads Toft e. » Jeg kan godt mær­ke på dem, at de nog­le gan­ge er lidt træt­te. Men det er mit ind­tryk, at sko­len er god til at ska­be en ba­lan­ce mel­lem un­der­vis­ning og leg på de min­dre klas­se­trin, så de ik­ke bli­ver alt for træt­te. Men det er da nog­le lan­ge da­ge i de­res al­der, « si­ger han.

Den­ne

» Jeg

gan­ge er det nog­le rig­tig lan­ge da­ge, og så er jeg træt. Nog­le gan­ge er det og­så rig­tig godt. Jeg får fri klok­ken halv tre el­ler klok­ken ty ve mi­nut­ter i to, « si­ger seksår­i­ge Di­cte Jo­nas­son, som går i O. klas­se på Ris­skov Sko­le ved Aar­hus.

tors­dag eft er­mid­dag bli­ver hun hen­tet af sin far Jan Jo­nas­son. Hun skul­le egent­lig ha­ve væ­ret til bal­let, men er træt og har få­et lov til at kom­me di­rek­te hjem og slap­pe af.

kan godt mær­ke, at der er nog­le da­ge, hvor hun er rig­tig træt. Eft er klok­ken 18 er der ik­ke me­get ener­gi til­ba­ge, så jeg sy­nes ge­ne­relt, da­ge­ne er for lan­ge for hen­de. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.