Vi ri­si­ke­rer at skul­le flyt­te

BT - - NYHEDER -

DSB- BO­LI­GER Den 71- åri­ge Alf Brok­holt har bo­et i ’ Den Gu­le By’ si­den 1978 i en lej­lig­hed på 86 m2 for­delt på tre væ­rel­ser. Den tid­li­ge­re DSB- an­sat­te er ked af, at om­rå­det nu bli­ver solgt, og at hans hus­le­je på 3.500 kr. nu bli­ver sat kraf­tigt i vej­ret. Be­bo­er­ne skøn­ner, at der vil bli­ve ta­le om en for­dob­ling el­ler me­re.

» I vær­ste fald kan det be­ty­de, at vi skal flyt­te her­fra og fin­de et an­det sted at bo. Så det bry­der jeg mig ik­ke om, « for­tæl­ler han, da BT be­sø­ger ham i port­ner­bo­li­gen i ‘ Den Gu­le By’, der er om­kran­set af skin­ner, tog og sto­re hal­ler til bl. a. ved­li­ge­hol­del­se og ren­gø­ring af tog. ’ DSB sæl­ger ud af gul­det’ DSB har ud­over ko­nen og de fem børn væ­ret om­drej­nings­punk­tet for Alf Brok­holt. Han har ar­bej­det i ’ eta­ten’ fra 1966 og frem til sin pen­sio­ne­ring i 2006, hvor han bl. a. var po­r­tør og kø­re­mand.

» Vi fø­ler ik­ke, at vi har haft ind­fly­del­se på, hvad der sker. Og jeg sy­nes, det er for­kert, at DSB på den må­de sæl­ger ud af gul­det, « si­ger Alf Brok­holt.

Det ærg­rer ham, hvis øko­no­mi­en en­der med at tvin­ge ham væk fra ræk­ke­hu­set.

» Det her har jo væ­ret et sam­lings­punkt for al­le os, der har ar­bej­det i DSB, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.