’ For­fær­de­ligt’

BT - - NYHEDER -

BARN­DOMS­MIN­DER le­de en ung Li­se Nør­gaard. Hun var som barn og­så med i tv- se­ri­en ’ Stris­ser på Sam­sø’, hvor hun spil­le­de dat­te­ren Sille Torp. Si­den har hun med­vir­ket i fl ere fi lm og en lang ræk­ke af te­a­ter­fo­re­stil­lin­ger. For ti­den kan hun op­le­ves på TV2 i rol­len som Aman­da i ’ Ba­de­ho­tel­let’.

Og det he­le be­gynd­te hos AL­dans. Det var dan­sesko­lens stift er An­ne­li­se Pe­der­sen, der før­ste gang fi k Ama­lie Dol­lerup med i en fo­re­stil­ling på Even­tyr­te­a­te­ret.

» Det var den dan­sesko­le, der fi k mig ind i te­a­ter­ver­de­nen. Jeg har haft en dej­lig tid dér og har haft det skægt med læ­re­re og ele­ver. Det var en stor del af min barn­dom. Glæ­den ved at dan­se har jeg få­et der­fra, og når jeg nu skal i gang med ’ Saturday Night Fe­ver’, bru­ger jeg me­get af det, jeg lær­te den­gang, « si­ger Ama­lie Dol­lerup. Hårdt for grund­læg­ge­ren Nat­ten til tirs­dag gik dan­sesko­len op i røg. Bran­den be­gynd­te i kæl­de­ren kort før mid­nat og var så kraft ig, at he­le byg­nin­gen måt­te evaku­e­res. Det tog brand­fol­ke­ne he­le nat­ten at sluk­ke bran­den, og da de tro­e­de, at det var lyk­ke­des, blus­se­de den op igen. Nu er dan­sesko­len for­vand­let til en so­det brandt­omt. Bran­den ta­ger især hårdt på dan­sesko­lens grund­læg­ger An­ne- Li­se Pe­der­sen, der har lagt he­le sit liv i dan­sesko­len.

» Jeg fø­ler me­get med de men­ne­sker, der i dag læg­ger al de­res tid i dan­sesko­len. Jeg ved, hvor svært det er at dri­ve en dan­sesko­le, og at det ik­ke er pen­ge­ne, men ly­sten, der dri­ver det. For nog­le er det et helt liv, der lig­ger der­u­de, « si­ger hun.

Dan­sestu­di­et be­står af to dan­sesa­le. Den ene, der lig­ger i kæl­de­ren, er helt for­tæ­ret af bran­den, mens den an­den mest har ta­get ska­de af røg og vand fra sluk­nings­ar­bej­det. Al dan­se­un­der­vis­ning afl yst indtil an­dre lo­ka­ler er fun­det. Jeg har haft en dej­lig tid dér og har haft det skægt med læ­re­re og ele­ver. Det var en stor del af min barn­dom

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.