La­ve­ste an­tal tra­fi kdræb­te

BT - - NYHEDER -

Eft er alt at døm­me har det al­drig før væ­ret me­re sik­kert at fær­des på de dan­ske ve­je, end det er nu. I hvert fald ik­ke, hvis an­tal­let af dræb­te og til­ska­de­kom­ne i tra­fi kken skal bru­ges som må­le­stok. Dog går ud­vik­lin­gen ik­ke li­ge så hur­tigt som hå­bet.

Nye tal fra Vej­di­rek­to­ra­tet vi­ser, at 167 per­so­ner mi­ste­de li­vet i tra­fi kken sid­ste år. Det tan­ge­rer bun­dre­kor­den, som blev sat i 2012.

Færds­els­sik­ker­heds­kom­mis­sio­nen un­der Trans­port­mi­ni­ste­ri­et har sat et mål på højst 120 dræb­te i 2020.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.