Fryg­ter fi­re mil­li­on

BT - - NYHEDER -

UD­BRUD

» Trus­len fra syg­dom­men er gå­et fra en mil­de­re trus­sel til ’ alar­me­ren­de pro­por­tio­ner’, og der skal ta­ges stil­ling til pas­sen­de in­ter­na­tio­na­le for­an­stalt­nin­ger, « ud­tal­te le­de­ren af WHO, der har ind­kaldt til et kri­se­mø­de i Genève 1. fe­bru­ar om ud­vik­lin­gen. Varm og regn­fuld som­mer An­ders Foms­gaard, af­snits­le­der og over­læ­ge ved Sta­tens Se­rum In­sti­tut, for­kla­rer, at zi­ka- virus spre­des via tro­pi­ske myg, som bl. a. og­så fin­des i Sy­d­eu­ro­pa.

» Der er en te­o­re­tisk ri­si­ko for, at det kan spre­de sig til Sy­d­eu­ro­pa, f. eks. i Ita­li­en og Spa­ni­en. Den så­kald­te ’ gul fe­ber- myg’ (

red.) fin­des på Ma­deira, og en an­den sy­d­eu­ro­pæ­isk myg­geart, der hed­der ti­ger- myg, kan og­så over­fø­re zi­ka. Men det kræ­ver dels en me­get varm og regn­fuld som­mer med rig­tig man­ge myg, og at der er nog­le men­ne­sker, der går rundt med zi­kavirus i blo­det, som myg­ge­ne kan su­ge op, « si­ger An­ders Foms­gaard til BT.

Han til­fø­jer, at den dan­ske myg ik­ke er i stand til at bæ­re zi­ka- virus.

An­ders Foms­gaard un­der­stre­ger, at zi­ka- virus kun skal ta­ges al­vor­ligt, hvis man er gravid og rej­sen­de i de på­gæl­den­de om­rå­der, hvor der er ud­brud.

» Det er gravi­de, der rej­ser til de om­rå­der, der er pro­ble­met. Vi ved ik­ke, hvor­når i gravi­di­te­ten det er værst, men vi ved, at gravi­de kan bli­ve smit­tet i he­le gravi­di­te­ten. Der­for skal man ik­ke ud­sæt­te sit barn for det, « si­ger han.

Iføl­ge over­læ­gen har zi­ka- virus ek­si­ste­ret si­den 1960er­ne, bl. a. i sto­re de­le af Asi­en og Afri­ka, men det nye er den hø­je fo­re­komst af foster­ska­der i Sy­da­me­ri­ka.

» Der har i fle­re år­ti­er væ­ret zi­kavirus, bå­de i Afri­ka og sto­re de­le af Asi­en. Men det har ik­ke væ­ret no­get pro­blem, og vi har ik­ke set no­gen hjer­neska­der her. Det ser ud som om, at det må­ske er en muta­tion, der gør myg­gen me­re far­lig i Bra­si­li­en og ska­ber den besynderlige ef­fekt på gravi­de, « si­ger An­ders Foms­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.