Af­ly­ser bryl­lups­rej­sen til

BT - - NYHEDER -

SKRÆM­MEN­DE Li­ge si­den So­fie Ka­tri­ne og Ras­mus Dam Ni­el­sen blev gift i som­mer, har de glæ­det sig til bryl­lups­rej­sen, hvor desti­na­tio­nen indtil for ny­lig var Bra­si­li­en. Det har væ­ret en drøm i man­ge år at be­sø­ge det sy­da­me­ri­kan­ske land, og tu­ren i fe­bru­ar var nø­je plan­lagt. De skul­le bl. a. se ho­ved­sta­den Rio, regnsko­vs­om­rå­det i Ama­zo­nas og de smuk­ke stran­de langs ky­sten.

Men så­dan skul­le det ik­ke gå for par­ret fra Kø­ben­havn. Tu­ren går nu til Syd­afri­ka.

Den 31- åri­ge So­fie Ka­tri­ne Dam Ni­el­sen er gravid i uge 16, og al­le­re­de kort ef­ter jul blev hun op­mærk­som på, at den myg­gebår­ne zi­ka- virus kan ska­be al­vor­li­ge pro­ble­mer for gravi­de i om­rå­det: » Vi hør­te, at de fra­rå­de­de bra­si­li­an­ske kvin­der at bli­ve gravi­de, og så tænk­te vi, at det nok ik­ke var helt uskyl­digt. På det tids­punkt hav­de Sund­heds­sty­rel­sen end­nu ik­ke ad­va­ret mod at rej­se til Bra­si­li­en, men vi hav­de det ik­ke godt med det.

Og hvis man he­le ti­den skul­le gå og be­skyt­te sig selv, vil­le det hel­ler ik­ke bli­ve sær­ligt sjovt, « si­ger So­fie Ka­tri­ne Dam Ni­el­sen.

Æg­te­par­ret af­be­stil­te rej­sen, og det vi­ste sig da og­så ef­ter­føl­gen­de, at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.