Cu­ban­ske ci­ga­rer kan ko­ste dansk to­baks­fi rma kas­sen

BT - - NYHEDER -

RI­SI­KO En op­hæ­vel­se af den ame­ri­kan­ske han­del­sem­b­ar­go mod Cu­ba er en af de ri­si­ci, som kom­men­de ak­tio­næ­rer i Scan­di­navi­an To­bac­co ( STG) må le­ve med. Det skri­ver Ritzau Fi­nans. Op­lys­nin­ger­ne stam­mer fra

STG’s bør­sprospekt, som

er en stør­re rap­port, al­le sel­ska­ber skal ud­ar­bej­de før en børsno­te­ring. Det skal in­de­hol­de en li­ste over mu­li­ge ri­si­ci for frem­ti­den.

STG’s ri­si­ko- li­ste dæk­ker blandt an­det of­fent­lig re­gu­le­ring, ry­ge­for­bud samt de nye to­baks­reg­ler fra EU. Po­ten­ti­el­le pro­ble­mer Men og­så den over 50 år gam­le strid mel­lem USA og Cu­ba har fun­det vej til li­sten over po­ten­ti­el­le pro­ble­mer. USA og Cu­ba nær­mer sig hin­an­den diplo­ma­tisk eft er år­ti­er med em­b­ar­go­er og sværds­lag.

» Hvis em­b­ar­go­en for ek­sem­pel op­hæ­ves, uden at ik­ke- cu­ban­ske sel­ska­ber sam­ti­dig får ad­gang til cu­bansk to­bak og til pro­duk­tions­fa­ci­li­te­ter i Cu­ba, vil ik­ke- cu­ban­ske sel­ska­ber ik­ke væ­re i stand til at le­ve­re ci­ga­rer af cu­bansk op­rin­del­se el­ler med cu­bansk to­bak til det ame­ri­kan­ske mar­ked. «

» Et­hvert af oven­stå­en­de for­hold kan få væ­sent­lig ne­ga­tiv ind­virk­ning på STG’s mar­keds­an­de­le for hån­d­rul­le­de ci­ga­rer i USA og på STG’s virk- som­hed, fi nan­si­el­le stil­ling og re­sul­tat, « skri­ver STG.

STG sæl­ger si­ne pro­duk­ter i over 100 lan­de. I årets før­ste tre kvar­ta­ler blev 40,6 pro­cent af om­sæt­nin­gen ge­ne­re­ret i USA, mens 39,3 pro­cent blev hen­tet i EU. Diplo­ma­ti Stør­ste­delen af sal­get i EU stam­mer fra ma­sk­in­frem­stil­le­de ci­ga­rer. Her­u­d­over sæl­ges pi­be­to­bak, fi nskå­ren to­bak, hån­d­rul­le­de ci­ga­rer og to­baks­re­la­te­ret til­be­hør.

Sam­me ty­pe pro­duk­ter til­by­des i USA, hvor stør­ste­delen af om­sæt­nin­gen dog hen­tes fra salg af de hån­d­rul­le­de ci­ga­rer, lig de cu­ban­ske. USA og Cu­ba med­del­te i de­cem­ber 2014, at man har til hen­sigt at ind­le­de for­hand­lin­ger om en genop­ret­tel­se af de diplo­ma­ti­ske for­bin­del­ser.

Året eft er etab­le­re­de lan­de­ne am­bas­sa­der i hin­an­dens ho­ved­stæ­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.