S får klø i meningsmåling

BT - - NYHEDER -

TIL­BA­GE­GANG I en helt frisk meningsmåling for TV2 får So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne den stør­ste væl­ger­lus­sing i 20 år. Me­ga­fons må­ling vi­ser, at det sto­re, gam­le ar­bej­der­par­ti ras­ler he­le syv pct. ned fra sid­ste valg og ta­ber syv pct.. Fra 47 man­da­ter til 34.

Fal­det er så dra­stisk, at Me­ga­fon måt­te la­ve en kon­trol­må­ling, da det over­ra­sken­de før­ste re­sul­tat kom ind, skri­ver TV2.

» Det her fald var så stort, at vi be­slut­te­de at la­ve en kon­trol­må­ling for at væ­re helt sik­ker på, at un­der­sø­gel­sen er va­lid, « si­ger As­ger Ni­el­sen, di­rek­tør for Me­ga­fon. Ons­dag stem­te So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne for en ny, me­get re­strik­tiv flygt­nin­ge­lov, hvor vær­di­gen­stan­de kan fra­ta­ges flygt­nin­ge, og hvor fa­mi­li­er på flugt kan ri­si­ke­re at ven­te op til tre år, før de bli­ver sam­men­ført med de­res børn el­ler for­æl­dre.

Den sto­re væl­ger­flugt skyl- des net­op, at væl­ger­ne sy­nes, at asyl­po­li­tik­ken er ble­vet for stram, op­ly­ser TV2 Nyhe­der­ne. Ik­ke si­den bal­la­den om Poul Nyrups brud­te ef­ter­lønsløf­ter har So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne op­le­vet så mar­kant et fald i væl­ger­til­slut­nin­gen.

Det sto­re fald gør sen­sa­tio­nelt Dansk Fol­ke­par­ti til det stør­ste par­ti iføl­ge Me­ga­fons må­ling.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er ne­de på 19,3 pct., mens DF lig­ger li­ge over med 20,2 pct. Ven­stre går en smu­le til­ba­ge Ven­stre går en smu­le til­ba­ge i må­lin­gen, mens De Ra­di­ka­le går frem med 3,5 pct., og Al­ter­na­ti­vet hen­ter he­le 3,7 pct.

Sam­men­lagt sva­rer de to par­ti­ers frem­gang stort set til So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes til­ba­ge­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.