Ja, fol­ke­sko­lere­for­men stjæ­ler vo­res fri­tid Nej, un­der­vis­nin­gen skal va­ri­e­res i ste­det

BT - - DEBAT -

MI­LOS JØR­GEN­SEN

der vir­ke­lig er brug for æn­drin­ger. Ele­ver­ne er ik­ke til­fred­se, for­di sko­le­da­ge­ne er for lan­ge. Og selv hvis den nye sko­lere­form vir­ke­de, vil­le vi sta­dig ik­ke ha­ve tid til fri­tidsak­ti­vi­te­ter. Så vi er gla­de for en­de­lig at få et så ty­de­ligt bil­le­de af, hvor­dan ele­ver­ne fak­tisk har det med de lan­ge sko­le­da­ge.

DET VI­SER, AT

ik­ke ind for en lang sko­le­dag, og li­ge nu fun­ge­rer sko­lere­for­men ik­ke, som den skal. Men jeg tror, det er vig­tigt at tæn­ke på, at man­ge ele­ver og­så syn­tes, at sko­le­da­gen var lang og un­der­vis­nin­gen tør, før re­for­men blev ind­ført. Så der er in­gen grund til at gå til­ba­ge til start og til en sko­le, som hel­ler ik­ke fun­ge­re­de til ful­de. Der er in­gen grund til at gå til­ba­ge til en sko­le, som hel­ler ik­ke fun­ge­re­de

klart se på, hvad de kan gø­re for at afk or­te sko­le­da­ge­ne. Det er ik­ke ba­re et spørgs­mål om, hvor­vidt kom­mu­ner­ne kan ar­bej­de in­den­for pa­ra­graff er­ne af fol­ke­sko­le­loven og fol­ke­sko­lere­for­men. Der skal gø­res no­get helt kon­kret. For kom­mu­ner­ne kan ik­ke la­ve de nød­ven­di­ge æn­drin­ger in­den­for re­for­mens ram­mer, som fol­ke­sko­le­loven ser ud nu. Og hvis Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et næg­ter at gi­ve dis­pen­sa­tio­ner til kom­mu­ner, der øn­sker at afk or­te sko­le­da­ge­ne, bli­ver det svært, hvis ik­ke umu­ligt. Der­for må po­li­ti­ker­ne la­ve æn­drin­ger i loven.

PO­LI­TI­KER­NE MÅ HELT

ek­sem­pel be­gyn­de med at spør­ge ele­ver­ne, hvad de sy­nes vil­le væ­re det op­ti­ma­le, så de ik­ke ba­re sid­der in­de på Chri­sti­ans­borg og træff er end­nu fl ere dår­li­ge be­slut­nin­ger. Jeg hå­ber, de får en åben­ba­ring, når de ser på an­tal­let af ele­ver, der me­ner, sko­le­da­ge­ne er for lan­ge. For det er et ty­de­ligt be­vis på, at ele­ver­ne ik­ke er gla­de for en væ­sent­lig del af re­for­men. Og det skal ta­ges al­vor­ligt.

PO­LI­TI­KER­NE KAN FOR

SIL­KE FOGELBERG

JEG GÅR HEL­LER

se, at tre ud af fi re ele­ver sy­nes, at sko­le­da­gen er for lang, vil vi og­så ger­ne vi­de, hvor­for ele­ver­ne me­ner det. Det er rig­tigt, at sko­le­da­ge­ne er ble­vet læn­ge­re. Men det er må­ske ik­ke de lan­ge da­ge i sig selv, der er pro­ble­met. Det kan og­så væ­re for­di, sko­le­da­gen ik­ke er gjort me­re va­ri­e­ret og spæn­den­de, som sko­lere­for­men egent­lig læg­ger op til. For ek­sem­pel hvis der ik­ke er ind­ført de 45 mi­nut­ters dag­lig be­væ­gel­se i un­der­vis­nin­gen. Det kan må­ske hæn­ge sam­men med, at det er let­te­re for kom­mu­ner­ne at ind­fø­re en læn­ge­re sko­le­dag, end det er at ind­fø­re en me­get me­re va­ri­e­ret un­der­vis­ning. Man skul­le må­ske ha­ve gjort det om­vendt, så man hav­de de nye ele­men­ter på plads, in­den man for­læn­ge­de sko­le­da­gen.

NÅR VI KAN

at kor­te da­ge­ne ned og la­ve ly­næn­drin­ger af fol­ke­sko­le­loven. Men man får jo al­drig de go­de ele­men­ter af re­for­men til at fun­ge­re, hvis man ik­ke i ste­det prø­ver at gø­re en fæl­les ind­sats for at få den til at fun­ge­re.

NOG­LE PO­LI­TI­KE­RE ØN­SKER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.