Ven­stre­fl øjens smæ­de­kampag­ne

BT - - DEBAT -

Iden­ne uge blev den nye fl ygt­nin­ge­lov ved­ta­get un­der stærk in­ter­na­tio­nal fu­r­o­re. Især to punk­ter har til­truk­ket sig op­mærk­som­hed og mod­stand.

PA­NE­LET Det er gro­tesk, at ven­stre­fl øj­en er mest op­ta­get af de pri­vil­e­ge­re­de fl ygt­nin­ge og de­res fa­mi­li­er

DET FØR­STE PUNKT er den så­kald­te smyk­ke­lov, der in­de­bæ­rer, at myn­dig­he­der nu må be­slag­læg­ge med­bragt for­mue, und­ta­gen gen­stan­de med aff ek­tions­vær­di. Det­te har med­ført pro­te­ster i he­le ver­den, og jeg me­ner op­rig­tigt, at re­ge­rin­gen har hånd­te­ret si­tu­a­tio­nen ka­ta­stro­falt. Og så hjæl­per det ik­ke, at ty­per som Mar­gre­te Auken og Uff e El­bæk går rundt og pi­sker en stem­ning op i ud­lan­det. DET AN­DET KON­TRO­VER­SI­EL­LE punkt hand­ler om fa­mi­lie­sam­men­fø­rin­ger eft er tre år. Her kø­rer Mel­lem­fol­ke­ligt Samvir­ke, SF, En­heds­li­sten og an­dre en kampag­ne ret­tet di­rek­te imod den del af lov­for­sla­get. De kal­der den ’ in­hu­man’, ’ frem­med­fj end­sk’ og pi­sker en stem­ning op. PRO­BLE­MET ER, AT om­ta­len af lov­for­sla­get er så sim­pli­fi ce­ret, at man bli­ver mi­s­in­for­me­ret. Det hed­der sig rig­tigt nok, at fl ygt­nin­ge først kan fa­mi­lie­sam­men­fø­res eft er tre år, men fl ygt­nin­ge med kon­ven­tions­sta­tus kan sta­dig få fa­mi­lie­sam­men­fø­ring hur­ti­ge­re. Kon­ven­tions­sta­tus får man, når man er in­di­vi­du­elt for­fulgt. I Dan­mark til­de­les in­tet min­dre end 90 pro­cent af al­le fl ygt­nin­ge kon­ven­tions­sta­tus. 10 pro­cent får det, der hed­der mid­ler­ti­dig be­skyt­tel­se. Det gi­ver man til folk, som ik­ke er per­son­ligt for­fulg­te, og der­for ik­ke har ret til sam­me pri­vil­e­gi­er, som dem, der har kon­ven­tions­sta­tus. AL­LI­GE­VEL FORT­SÆT­TER KAMPAG­NEN ufortrø­de­nt. En­heds­li­sten brug­te un­der de­bat­ten som ar­gu­ment, at de sy­ri­ske asylan­sø­ge­res fa­mi­li­er ri­si­ke­rer at bli­ve ramt af As­sads bom­ber el­ler Is­la­misk Stats vold. Til det sva­re­de jeg, at hvis jeg selv var i den si­tu­a­tion, kun­ne jeg ik­ke drøm­me om at eft er­la­de min fa­mi­lie ud­sat for så­dan en ri­si­ko. Jeg vil­le sør­ge for at brin­ge dem i sik­ker­hed, før jeg fl yg­te­de. Og det er præ­cis det, som tal­le­ne vi­ser: Fler­tal­let af de fa­mi­lie­sam­men­før­te fra Sy­ri­en kom­mer her­til fra Sy­ri­ens na­bo­lan­de. DET IN­TER­ES­SAN­TE ER, at En­heds­li­sten kun be­kym­rer sig om de sy­re­re, som skal fa­mi­lie­sam­men­fø­res. De ta­ler ik­ke om de 10 mil­li­o­ner in­ter­nt for­drev­ne sy­re­re, som hver dag ri­si­ke- rer at bli­ve off er for As­sads tøn­de­bom­ber og IS’ bruta­li­tet. Ven­stre­fl øj­en vir­ker me­re op­ta­get af nog­le få fa­mi­li­er end af at be­kym­re sig om de man­ge, der er der­ne­de. Man hø­rer in­gen ta­le om, at der bør ind­fø­res fl yve­for­bud­szo­ner el­ler mi­li­tæ­re kor­ri­do­rer. Det er i min op­tik gro­tesk, at ven­stre­fl øj­en er me­re op­ta­get af de pri­vil­e­ge­re­de fl ygt­nin­ge og de­res fa­mi­li­er end af dem, der le­ver i et hul i jor­den, be­lej­ret og tru­et af sul­te­død. VI HAR VIR­KE­LIG ik­ke no­get at skam­me os over. 90 pro­cent af vo­res fl ygt­nin­ge er som nævnt kon­ven­tions­fl ygt­nin­ge, som kan bli­ve sam­men­ført med de­res fa­mi­li­er hur­tigt, og i for­hold til lan­de­stør­rel­se lig­ger vi på top tre blandt dem, der gi­ver mest i støt­te. Så i ste­det for at hid­se en stem­ning op i for­hold til få­tal­let, skul­le ven­stre­fl øj­en hel­le­re tæn­ke på, hvor­dan vi kan hjæl­pe og be­skyt­te de 15 mio sy­ri­ske fl ygt­nin­ge, der be­fi nder sig i Sy­ri­en og i nær­om­rå­der­ne, så de ik­ke har grund til at fl yg­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.