Gør din pc hurt

BT - - NYHEDER -

Med Win­dows 10 be­hø­ver man ik­ke læn­ge­re in­stal­le­re for­skel­li­ge an­dre pro­gram­mer for at få så­kald­te vir­tu­el­le skri­ve­bor­de

– en funk­tion hvor du kan ha­ve fle­re ak­ti­ve skærm­bil­le­der på sam­me tid. Nu kan du op­ret­te op­ga­ver og skri­ve­bor­de nær­mest som du ly­ster: Et skærm­bil­le­de med brow­se­ren, et an­det med Twit­ter og mail og et tred­je med et Word- do­ku­ment. For at kom­me i gang skal du hol­de Win­dows- knap­pen ne­de og tryk­ke på Tab – og her­ef­ter tryk­ke på ’ Nyt skri­ve­bord’.

Det nye vin­due med ’ Indstil­lin­ger’ er nemt at fin­de rundt

i, men hvis du fo­re­træk­ker det gam­le kon­trol­pa­nel, så kan det kal­des frem fra gem­mer­ne. Du skal ba­re høj­re- klik­ke på Start­k­nap­pen i ne­der­ste ven­stre hjør­ne og væl­ge Kon­trol­pa­nel fra den me­nu, der duk­ker op. Her­fra er der og­så ad­gang til mas­ser af an­dre gam­le tra­ve­re, så­som Disk­hånd­te­ring, Sy­stem, Kom­mandoprompt og En­heds­hånd­te­ring. En af de bed­ste små op­da­te­rin­ger i Win­dows 10 er

mu­lig­he­den for at scrol­le i vin­du­er, selv om de ik­ke er ak­ti­ve

( dvs. lig­ger for­re­st på skri­ve­bor­det). Funk­tio­nen er ik­ke ak­ti­ve­ret au­to­ma­tisk, så du må om­kring Indstil­lin­ger, En­he­der, Mus og be­rø­rings­pla­de først. Sørg for at ’ Rul inak­ti­ve vin­du­er, når jeg pe­ger på

dem med mu­sen’ er slå­et til. Ejer du en Xbox One, kan du glæ­de dig over, at Mi­cro­soft en­de­lig har ud­nyt­tet sy­ner­gi­en mel­lem de to sy­ste­mer.

Du kan blandt an­det log­ge ind på din Xbox Li­ve- kon­to, men vig­ti­ge­re er det, at du kan strea­me Xbox One- spil di­rek­te til din pc.

Det skal li­ge ak­ti­ve­res på Xbox One først: Gå til Indstil­lin­ger, Pre­fe­ren­cer og Ak­ti­ver strea­m­ing af spil. Der­ef­ter skal det ak­ti­ve­res på Win­dows 10- com­pu­te­ren i Xbox ap­pen.

Be­nyt et an­ti­viruspro­gram med au­to­ma­tisk op­da­te­ring, en fi­rewall og et an­tis­py­wa­re­pro­gram. Sam­men be­skyt­ter pro­gram­mer­ne din pc mod an­greb og ska­de­li­ge pro­gram­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.