Ig og sik­ker

BT - - NYHEDER - GRAFIK: Fa­ger­heim/ Fo­to: Reu­ters/ Iris

Wi­Fi Sen­se er en ny tje­ne­ste, der de­ler ko­den til dit trå­d­lø­se net­værk med di­ne kon­tak­ter.

Al­le di­ne kon­tak­ter – fra Fa­ce­book, Sky­pe og Out­look. Det er ik­ke al­tid hen­sigts­mæs­sigt – det er i hvert fald ra­re­re at be­stem­me selv – men funk­tio­nen er som ud­gangs­punkt slå­et til, hvis du har la­vet en eks­pres- in­stal­la­tion af Win­dows 10. Du slår funk­tio­nen fra ved at gå ind i indstil­lin­ger, væl­ge Net­værk og internet, Wi­fi og til sidst Ad­mi­ni­strer Wi- Fi- indstil­lin­ger. Hø­rer du ( og­så) til dem, der be­kym­ret føl­ger med i al­le over­våg­nings­sa­ger­ne, så smut en tur om­kring Start­k­nap­pen, Indstil­lin­ger, Be­skyt­tel­se af per­son­li­ge op­lys­nin­ger og Ge­ne­relt.

Her kan du de­ak­ti­ve­re om­rå­der, du fin­der mistæn­ke­li­ge

så­som ’ Send op­lys­nin­ger til Mi­cro­soft om, hvor­dan jeg ind­ta­ster, for at hjæl­pe os med at for­bed­re ind­tast­ning og skriv­ning frem­over’.

Du skal al­drig re­a­ge­re på e- mail, der ser ud til at kom­me fra ek­sem­pel­vis ban­ker og be­ta­ling­s­tje­ne­ster, hvis de in­de­hol­der links, du skal klik­ke på. Du skal hel­ler ik­ke re­a­ge­re, hvis emai­len an­mo­der dig om at ud­le­ve­re per­son­li­ge og for­tro­li­ge op­lys­nin­ger el­ler ko­der. Det kan væ­re et for­søg på ’ phis­hing’ - en me­to­de it- kri­mi­nel­le bru­ger til at lok­ke bru­ger­nav­ne og ko­de­ord ud af in­te­ta­nen­de of­re. Win­dows Sti­fin­der er langt smar­te­re op­byg­get end tid­li­ge­re.

Den har få­et en ’ Hjem’- knap, der gør det nem­me­re at lø­se tri­vi­el­le op­ga­ver ( ko­pi­er, klip, slet, etc.)

og en ny ’ hurtig ad­gang’- over­sigt over de map­per, du se­ne­st har brugt. Brugt rig­tigt gør det ar­bejds­gan­ge­ne no­get hur­ti­ge­re, når du skal navi­ge­re rundt i com­pu­te­rens fil­sy­stem.

Funk­tio­nen ’ God Mo­de’ gør det mu­ligt at få fuld ad­gang til al­le din com­pu­ters indstil­lin­ger.

Blandt an­det kan du æn­dre din skærms visu­el­le op­byg­ning, ba­ck­up- indstil­lin­ger el­ler ret­te de­tal­jer i an­ti­virus- pro­gram­met Win­dows De­fen­der mm. Det er ret let at star­te God Mo­de. Du be­gyn­der med at op­ret­te en map­pe på skri­ve­bor­det, som du navn­gi­ver føl­gen­de:

’ GodMo­de.{ ED7BA470- 8E54465E- 825C- 99712043E01C}’

Når du ef­ter­føl­gen­de dob­belt­klik­ker på map­pen, åb­ner Win­dows det så­kald­te ’ God Mo­de’- kon­trol­pa­nel, hvor du har mu­lig­hed for at ro­de med næ­sten 40 ka­te­go­ri­er af indstil­lin­ger. Husk at du kan kom­me til at la­ve ra­va­ge i din Win­dows indstil­ling, så sørg for at væ­re ret sik­ker på, hvad du la­ver, in­den du ka­ster dig ud i alt for man­ge om­fat­ten­de æn­drin­ger.

Sørg for, at du al­tid an­ven­der op­da­te­re­de ver­sio­ner af dit sty­re­sy­stem, din brow­ser og dit email­pro­gram. Slå au­to­ma­tisk op­da­te­ring til. Sår­bar­he­der i dit sty­re­sy­stem fun­ge­rer som en ulåst bag­dør til din com­pu­ter , hvor uved­kom­men­de kan få uhin­dret ad­gang.

Brug din sun­de for­nuft. Li­ge­gyl­digt hvor man­ge pen­ge du gi­ver for an­ti­viruspro­gram­mer, er de al­tid et skridt bag­ef­ter ha­ck­er­ne. Sørg for at du al­drig no­gen­sin­de ud­le­ve­rer per­son­li­ge op­lys­nin­ger til folk, du ik­ke ken­der. En of­fent­lig myn­dig­hed vil al­drig be­de dig sen­de cpr- num­mer el­ler an­dre per­son­li­ge da­ta via e- mail.

An­vend op­da­te­re­de ver­sio­ner af dit sty­re­sy­stem, din web­brow­ser og dit email­pro­gram. Slå au­to­ma­tisk op­da­te­ring til, hvor det er mu­ligt.

Brug et pro­gram, der hol­der styr på di­ne ko­der. For at hu­ske de man­ge ko­de­ord er en Ko­de­ords- ma­na­ger en god in­ve­ste­ring. F. eks. 1Pas­sword, Ke­epAss el­ler LastPass.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.