Fi­re sig­te­de i Kr­udt­tøn­desag brug­te mo­bi­ler i fængs­let

BT - - NYHEDER -

KON­TAKT Fi­re af Omar el- Hus­se­ins for­mode­de hjæl­pe­re har haft ad­gang til mo­bil­te­le­fo­ner, mens de har væ­ret va­re­tægts­fængs­let, op­ly­ser ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) i en pres­se­med­del­el­se. Kri­mi­nal­forsor­gen og Rigs­ad­vo­ka­ten har op­lyst, at de fi­re på for­skel­li­ge tids­punk­ter har haft ad­gang til i alt syv mo­bil­te­le­fo­ner.

De fi­re er sam­men med en fem­te sig­tet for at ha­ve bi­stå­et Omar El- Hus­se­in, da han i fe­bru­ar sid­ste år an­greb kul­tur­hu­set Kr­udt­tøn­den og sy­na­go­gen i Krystal­ga­de.

Sø­ren Pind har nu bedt om en sam­let re­de­gø­rel­se for, hvor­dan kom­mu­ni­ka­tio­nen og ko­or­di­ne­rin­gen mel­lem de in­vol­ve­re­de myn­dig­he­der er fo­re­gå­et.

» Be­skri­vel­sen af for­lø­bet frem­står på nu­væ­ren­de tids­punkt ufuld­stæn­dig og frag­men­te­ret. Jeg har der­for bedt de in­vol­ve­re­de myn­dig­he­der om en sam­let re­de­gø­rel­se for for­lø­bet, « si­ger mi­ni­ste­ren i pres­se­med­del­el­sen.

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et om­ta­ler i pres­se­med­del­el­sen sa­gen som ’ ter­r­or­sa­gen’. Men de fem sig­te­de er ale­ne sig­tet for med­vir­ken til drab og drabs- for­søg. Straf­fe­lovens ter­r­or­pa­ra­graf er der ik­ke rejst sig­tel­se ef­ter. Narko­hunde Det er tid­li­ge­re kom­met frem, at én af de sig­te­de har haft ad­gang til mo­bil­te­le­fon i fængs­let. Men det er nyt, at yder­li­ge­re tre og­så har haft det.

Et af de nye til­tag, der skal dæm­me op for mo­bi­ler­ne i fængs­ler­ne, bli­ver, at Kri­mi­nal­forsor­gen skal an­ven­de narko­hunde til at op­snu­se te­le­fo­ner­ne.

Der­u­d­over skal der i hø­je­re grad be­nyt­tes kro­p­s­skan­ne­re, som man ken­der det fra luft­hav­ne. De skal bru­ges i fle­re af Kri­mi­nal­forsor­gens luk­ke­de in­sti­tu­tio­ner, ly­der det.

Hvor­dan de helt kon­kret skal bru­ges, kom­mer ju­stits­mi­ni­ste­ren ik­ke nær­me­re ind på i pres­se­med­del­el­sen. De fi­re per­so­ner er sig­tet for at ha­ve hjul­pet Omar El- Hus­se­in ved an­gre­be­ne på Kr­udt­tøn­den og sy­na­go­gen i Kø­ben­havn i fe­bru­ar sid­ste år.

Omar El- Hus­se­in dræb­te to per­so­ner og mi­ste­de selv li­vet i en skud­regn fra Po­li­tiets Ak­tions­styr­ke. I alt er fem per­so­ner sig­tet i sa­gen. Fi­re af dem er sta­dig va­re­tægts­fængs­let, mens én i sid­ste uge blev løsladt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.