Kul­tur Li­ge til en Oscar

BT - - KULTUR -

si­ge, « si­ger Oscar Dietz, der den­ne dag er på be­søg på BT.

Til ære for fo­to­gra­fen ta­ger han sin Ant­boy- dragt på. Han bli­ver lidt stiv og be­svæ­ret i det sor­te gum­mi. » Man kan ik­ke und­gå at fø­le sig som su­per­helt med den dragt på. Det var vildt un­der­ligt før­ste gang, da vi

ind­spil­le­de den før­ste fi lm. Jeg føl­te mig enormt kik­set og mal­pla­ce­ret, sam­men­lig­net med de man­ge su­per­hel­te­fi lm, jeg tid­li­ge­re har set. Nu har jeg for længst væn­net mig til at væ­re Ant­boy. «

En ty pisk skan­di­na­visk må­de

» Vi har ta­get et ame­ri­kansk te­ma. ’ Ant­boy’ bru­ger en mas­se fra fi lm som ’ Batman’ og ’ Spi­der­man’. Vo­res er fi lmet og for­talt på en ty­pisk skan­di­na­visk må­de - og med hu­mor. Jeg ved det ik­ke, men jeg tæn­ker, at det er det, ame­ri­ka­ner­ne godt kan li­de ved fi lme­ne, « si­ger Oscar Dietz, der rej­ser en del rundt i ver­den som re­præ­sen­tant for ’ Ant­boy’.

Snart skal te­e­na­ge­ren re­præ­sen­te­re fi lmen i USA.

» Nog­le gan­ge må jeg si­ge fra. Det ta­ger to må­ne­der at op­ta­ge ’ Ant­boy’. Jeg for­sø­ger at føl­ge lidt med, mens vi op­ta­ger - el­ler i we­e­ken­der­ne. Det er jeg nødt til, hvis jeg skal gen­nem­fø­re sko­len og se­ne­re gym­na­si­et. Men det er det værd. Sku­e­spil er ik­ke et fri­tidsjob som fl asked­reng. Mit dri­ve er, at det er no­get, jeg bræn­der for. «

Han er vok­set op i en mu­si­kalsk fa­mi­lie, hans far An­ders var mu­si­ker. Mu­sik­ken var le­de­t­rå­den i for­hol­det mel­lem Oscar og hans far.

Til som­mer skal han på et op­hold på fem uger på en mu­sik high school, Ber­k­lee, i Bo­ston i USA.

Og som den su­per­helt, Oscar er, hjæl­per han BT med at sta­ve Ber­k­lee.

» Ba­re så I ik­ke for­veks­ler den med uni­ver­si­tet Ber­ke­ley. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.