Med og uden Las­se

BT - - NAVNE -

fo­re­slog Mat­hil­de som for­tol­ker af en ræk­ke Tove Dit­lev­sen- dig­te, som Las­se Hel­ner hav­de sat mu­sik til. Det før­te i 1975 til ’ Pi­ge­sind’, Mat­hil­des før­ste al­bum, der med Las­se Hel­ner som ak­kom­pag­na­tør blev be­gyn­del­sen på duo­en Las­se & Mat­hil­de .

I 1976 hav­de Mat­hil­de rol­len som ’ Lan­ge Lo­ne’ i tv- se­ri­en ’ Østre Gas­værk’, hvor hun sam­men med Kim Lar­sen frem­før­te san­gen ’ Det er en kold tid’, og sam­me år slog kæ­re­ste­par­ret Mat­hil­de og Las­se sig ned på Fyn. ’ Lun­de­borg­hym­nen’ Året eft er ud­kom så det før­ste egent­li­ge Las­se & Mat­hil­de- al­bum, der om­fat­te­de Ove Ba­gers ’ Lun­de­borg­hym­nen’. Og den­ne fyn­s­ke hjem­stavns­hyl­dest fulg­te par­ret tre år se­ne­re op med ’ Fyn er fi n’, som med Las­se Hel­ners me­lo­di og Jan Monrads tekst har tjent som den ufravi­ge­li­ge sig­na­tur­me­lo­di for Las­se & Mat­hil­de. Par­ret blev gift i 1979, og i sam­me pe­ri­o­de fi k Mat­hil­de suc­ces som so­list med si­ne for­tolk­nin­ger af højsko­lesan­ge på lp’er­ne ’ Rødt & Hvidt’ og ’ Rødt & Hvidt 2’. Ind­spil­le­de i New Or­le­ans 1980er­ne be­tød en lind strøm af kon­cer­ter og pla­deud­gi­vel­ser, og eft er en ind­spil­nings­pau­se på ni år blev det i 1997 til al­bum­met ’ Varm magi’, ind­spil­let i New Or­le­ans eft er et læn­ge­re­va­ren­de og in­spi­re­ren­de op­hold i den ame­ri­kan­ske syd­stats­by. Kon­tak­ten til det der­væ­ren­de mu­sik­mil­jø før­te og­så til, at Mat­hil­de et par år se­ne­re blev ind­skre­vet som vi­ol­in­so­list til støt­te­pla­den ’ Get You A He­a­lin’. Og så har ti­den eft er årtu­sind­skift et og­så væ­ret be­gi­ven­heds­rig for Las­se & Mat­hil­de, der sid­ste år fejre­de 40 års ju­bilæum.

Mat­hil­de, der er kendt som et varmt og hu­mo­ri­stisk men­ne­ske, yder me­gen om­sorg for ven­ner og fa­mi­lie. Jævn­ligt invaderer de fem bør­ne­børn hjem­met for sam­men med par­rets hunde at kom­plet­te­re menageriet i de land­li­ge om­gi­vel­ser på Syd­fyn. Pa­ro­di­e­ret af Li­nie 3 Fød­sel­a­ren har og­så haft æren af at bli­ve pa­ro­di­e­ret af Li­nie 3, der in­tro­du­ce­re­de hen­de som Mat­hil­de, der syn­ger og spil­ler på sin for­svars­lø­se vi­o­lin. Sidst­nævn­te er et 300 år gam­melt in­stru­ment, som Mat­hil­de har ar­vet fra sin mor­far og spil­let på i snart 45 år – med me­gen an­er­ken­del­se til føl­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.