Stau­ning

BT - - TV-GUIDE -

Og som tv- se­er kan du glæ­de dig til en ek­stra fin ind­sats af in­gen rin­ge­re end Sø­ren Pil­mark, der gi­ver den med fuldskæg og høj hat.

Den fa­ste som­mer­gæst, gros­se­rer Ge­org Mad­sen, be­nyt­ter lej­lig­he­den til at snak­ke for­ret­nin­ger, da han er ble­vet in­vol­ve­ret i lan­dets nye so­ci­a­le bo­lig­byg­ge­ri - Stau­nings mær­ke­pro­jekt.

Og stats­mi­ni­ste­ren

og gros­se­ren er ik­ke ale­ne om dra­ma­et i Ba­de­ho­tel­lets fem­te af­snit. Kær­lig­heds­sor­ger Så­le­des li­der bå­de ar­ki­tek­ten Max og fa­bri­kant Frigh af kær­lig­heds­sor­ger.

Max li­der, for­di Aman­da har lagt ham på is, ef­ter han kva­je­de sig over for Dit­mars mor. Og Frigh li­der, for­di hans længsels gen­stand, den un­ge sku­e­spil­le­re­lev Kit­ty Han­sen, er rejst til­ba­ge til Kø­ben­havn. Til alt held mod­ta­ger de to her­rer hver sit brev, der ska­ber for­ny­et håb.

Fies far er des­u­den flyt­tet ind på hus­mands­ste­det og pla­ges af mis­mod over sin tri­ste skæb­ne. Fru An­der­sen sæt­ter sig for at mun­tre ham op. Og det lyk­kes over al for­vent­ning.

Sø­stre­ne Fjeld­sø

( Bir­t­he Ne­u­man) og Vet­ter­strøm ( Sonja Op­pen­ha­gen) fort­sæt­ter de­res op­tur. Og stu­epi­gen Fie fo­rel­sker sig dy­be­re i trom­pe­ti­sten Jes­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.