Fod­bold

BT - - TV -

Et va­ske­æg­te top­brag er i La Liga på pro­gram­met, når Bar­ce­lo­na og At­léti­co Madrid tør­ner sam­men på Camp Nou. Lu­is En­rique og Die­go Si­meo­nes trop­per kæm­per beg­ge bravt i ta­belt­op­pen i den bed­ste span­ske fod­bol­dræk­ke. Bar­ce­lo­na har im­po­ne­ret - især off en­sivt - mens At­léti­co har set stær­ke ud de­fen­sivt, så det teg­ner tæt. TV3+: 15.00

NDe to al­dren­de mænd Edward d og Car­ter har ik­ke me­get til­fæl­les, men har beg­ge kræft og de­ler ho­spi­tals­stue. Her fi nder de ud af, at de beg­ge har mas­ser af ste­der og ting, de ger­ne vil nå at op­le­ve, in­den de dør. Der­for la­ver de en li­ste over de ting, de ger­ne vil nå, og rej­ser væk fra ho­spi­ta­let for at får op­fyldt de­res drøm­me, in­den det er for sent. Det bli­ver star­ten på et for­mi­da­belt even­ty r for dem beg­ge. TV 2: 21.15

C

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.